పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
72
కోటమ రామ చం(ద్ర పుర ము .


..

సమీషమందున్న యురిశిక్ష కల వాడు.

ఉ||లోకము క్రుంగినట్లు వనిలోపల వ్యాఘ్రముఖము నందుఁదా
నూకొని పడ్డ భంగిని ననూస కుజానృతుపో ల్కె నెంతయున్
హీ? కడుదుష్టమైనపనియేల యొనర్చితి" నంచుఁ జంతమై
నాకులు : డయ్యె నొక్కఁడు. సమాగతమృత్యు ముఖాంతకాళుడై2.

ఇంద్ర చాపము.


మ|| పరిణామోజ్వల పంచవర్ణయుతమై భప్యూదయం బై మహా
పరితోషాస్పదమై మయూర విలసద్బర్హోపమానమ్మునై
సరవిన్ హాలిక జాతీ కెంతయును నుత్సాహంబు సంధించుచున్
వఱలెr 'మేఘగతంబు నై మఘవుచాపం బెంతయు వింతగాన్ 4

వికారీ! సం!! - శ్రావణమాసములో ఆలమూరులో జరగిన యవ
ధానములో రచించిన 55 వద్యములలోఁ గోన్ని.

(శ్యామలాంబ) మత్త కోకిల.


కోమలాంఘ్రిసరోరుహ్య మదకోకిలా ప్రతిభ స్వసన్
శ్యామలాంబ నుతింతు నెంతయు సంతసం బిగురొత్తంగన్
భూమి నేజగదంబఁ గొల్చిన పూరుషుండు సదా సుఖ
శ్రీమహత్త్వభుత్వకీర్తు లఁ జెంది చెన్న లరాడిన్1

ప్రకృతావధాన విషయమై సభ్యుల యోజన .


సీ||శతఘంటక వసమ్ము సల్పుటిట్టిదియొక్కొ? తెలి సెనే డని లోనలుకు
వారు . మొదటఁ జెప్పిన పాదమున విస్మృతియు లేక చెప్పి రేయని ప్రీ
తిఁజెందు వారు! ఇ దియ బ్బెసమొ లేక యే దేవు కరుణయో గుగుకృ
పయో" యంచు గొణుగువారు! " కాదిది యుచ్ఛిష్టగణపత్యుపాసనా
ఫల"మంచు లోలోలోనఁ దలఁచువారు,
తే: గీ|| బ్రైండుశక్తియ యిది” యంచుఁ బల్కువారు
పూర్వజన్మ సుకృత " మని పొగడువారు
వైరి సభనున్న వారు శతావధాన
మరసి తిరుపతి వేంక టేశ్వరు లొనర్చ2