పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
71
శతావ ధా న సారము, ఉత్త రార్దము(రాయబారము) శార్దూలవిక్రీడితమ్

త్వయ్యేవం నిముఖే నితాంతమదనావే సేన సా సాంప్రతం
త్వామే వాలపతి త్వదీయసుగుణాన్ గా తేహి వీణాది నా
దూలీః ప్రేషయతే పునః పునర హెూ అసాదృశస్త్వం తతో
నీరోదాత్త గుళోత్త గో భవ నతే కోపో స్తుతస్యాం వృధా8

(చంద్రాస్త మయము) మా లినీ వృత్తం.


కువలయసము దాయే కొంతభాగ్యేన శూన్యే
విరహిజనసమూహే శాంత కామాగ్ని తాపే
ధనయువతికదంబే ముక్త నైపథ్య వేసే
చరమదిశిపయోధౌ చంద్రబింబం పపాత9

(సమస్య) సరసుని వైపు వీపు నలచాన మొగం బటుగోడ వైపు,


చ!! సరసుని వైపు వీపు నలచాన మొగంబటుగోడవైపు నా
సరసుఁడు కేలుచాపు నలచానయుఁజన్ను లఁ జేయిమోపు నా
సరడుగుకోర్కెఁజూపు సలచానదొడందొడలోనఁబోఫు నీ
వరుసనె తెల్లవారె నుక వైఖరి నొక్క ని కొక్క వేశ్యతోన్ .10

సభకు వేశ్యలను పిలువకూడదనుట.) వసంతతిల కావృత్తం


షర్ణేనవా నచగురు ర్న చవృత్తి రీత్యా
నోవ గుణై ర్నచవర్తనతో పినూనాం
ఆహూయతే తదపి గానవి నోదనార్థం
నారాంగ నాజనవి శేష ఇదంతు దుష్టం11

. శ్రీ శ్రీ శ్రీ.


వికారిసం|| ఆషాఢమాసము లో రోటరామచంద్రపురం రాజుగారు
చేయించినసభలో రచియించిన పద్యములలోఁ గొన్ని ,

తెల్లవారు సమయమందలినక్ష,త్రములు.


మ|| పరమం బై నతిరస్కృతిం గని సభన్ భావింపఁగా రానిదుః
ఖరసా వేశత నొప్పుపండితునివక్త్రమున్ విడంబించుచున్
జరమప్రస్థిత పాండురోగినఖచ్ఛాయాను కారిస్థితిన్
ధరణి దారలొ లొప్పు నస్త మితుఁడౌ తారేశుకాలమ్మునన్1