పుట:Saptamaidvardu-Charitramu.pdf/176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వేదము మేకటరాయశాస్త్రి,

జ్యోతిష్మతీ ముద్రాక్షరశాలయందు

4, మల్లి కేశ్వకవీధి, ముత్యాల పేట, మదరాసు.

సంస్కృత గ్రంథములు.

కుమారసంభవము. సం. వ్యాఖ్య, 7. పూర్ణటీక . 2 రు
అమరు కావ్యము – సం. వ్యాఖ్య, తే. పూర్ణటీక. 1 రు
పంచతంత్రము - రు. 1 4 అ.
హితోపదేశము. 12 అ
దశకుమార చరిత్రము. 1 రు
మేఘసందేశము సం. న్యాఖ్య. "తె. పూర్ణటీక, 264 ఫు 2 రు.
విక్రమార్క చరిత్ర. - కె. విపు టిప్పణము. 12 అ
బిల్హణచరిత్ర. 'తె. పూర్ణటీక. 6 అ
భోజచరిత్ర 3. టిప్పణము. 8 ఆ. ఇదే టిప్పణము
విపులతరము. 12 అ
పుష్పజాణవిలాసము... సం. న్యాఖ్య, తె. పూర్ణ టీ! 8 అ.
రసమంజరీ కొనుకృతి. శృంగాన ని నము. 'లె. పూర్శటీక. 12 6.
ప్రియదర్శి కానాటికి శ్రీహర్ష కృతి. KC. టిప్పణను. ఆ
పూvటీక . పద్యములును గద్యములునుం గా ఆంద్రీకరణము
సయితము, 4 అ
శబ్దమంజరీ సమాసకుసుమాకు అజంత మంజులు.. తెనుఁ ,
గునవివరణము సయితము. 4 అ

భర్తృహ రిసుభాషితము...... వ్యాఖ్య, కే. సంపూర్ణ టీ , ,
పద్యములును,................................................................2 రు