పుట:Sankara-Vijayamu.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అ న త ర ణి కా. శంకరవిజయభావప్రకాశికా.

శ్లో. సర్వతంత్రస్వతంత్రాయ సదాత్మాద్వైతవేదినే,
    శ్రీమతే శంకరార్యాయ వేదాంతగురవే నమ:
అధ జగదేవ దు:ఖపంకనిమగ్నముద్దిధీర్షు: పరమకారుణిక: పరమేశ్వరః
శ్లో. "యదా యదా హిధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత,
      అభ్యుత్ధానమధర్మస్య తదాఽఽత్మానంసృజామ్యహ."
మిత్యాది రతిజ్ఞాతార్ధపరిపాలనాయ.
శ్లో. "అద్వే సత్వముని స్సతాం వితరతి జ్ఞానం ద్వితీయే యుగే,
దత్తో ద్వాపరనామకే తు సుమతి ద్వ్యాస: కలౌ శంకర:"

ఇత్యాదిప్రమాణవచనాసామస్సరేణ శ్రీశంకరాచార్యధూపేణ గృహీతలీలామాంషవిగ్రహ స్సన్నస్మి న్కలియుగే విక్రమశకాదిమేశ్వరనామకచతుర్ధశాబ్ధమాధవ మాసే భూమావవతీర్యాధీశ్యచ విధివద్యేదానభ్యవ్య చ సర్చశాస్త్రాణి శ్రీభగవత్క్రష్ణద్వైపాయనప్రణీత బ్రహ్మసూత్రాణాం సకలోపనిషదదీనాం చద్వైతపరతయా భాష్యాణి వ్యాకృత్యతత్ప్రసారార్ధం బౌద్ధచార్వాకాదివేదబాహ్యదుర్మతాని కేవల కర్మపరాస్మీమాంసకాదీంశ్య విజిత్య చ తన్మతప్రవర్తకాంవిదుషస్ప్వమ కపరాన్కృత్వా బ్రహ్మావతారభూతం మండనమిశ్రం నాదే జిత్యా, దత్వా చతస్మై సన్న్యాశ్రమం, వశీకృత్య చ తత్పత్నీభూతాం సరస్వతీం, స్థాపయిత్యా చ ఋశ్యశృంగాశ్రమాదాపుషిత్వా చ తత్ర ద్వాదశాబ్ధ మృశ్యశృంగాశ్రమే అధ్యాస యిత్యా చ సూత్రభాష్యాదిసకలాద్వైతగ్రంధాన్నైరంతర్య్హేణ తత్పూజర్ధమద్వైతనివిధ్యాప్రచారార్ధం చ కృత్చ్వా చ సురేశ్వరపద్మపాదహస్తాదులకతోటనామకశిష్యస్థాపనాది కాంచ్యాదిక్షేత్రస్థితాష్ణాదశశక్తిధేషు నిర్మాయ చ యంత్రోధ్రారాదికం సంప్రావ్య చ తత్తత్ప్రసాదాదణిమాద్యష్టైశ్వర్యసిద్ధిం, సంస్థాస్య చ షద్దర్శనాని, గత్వా చ కాశ్మీరణేశమధిరుహ్య చ శారదాసంబంధిసర్వజ్ఞపెఠం, గత్వా చ బదరి కాశ్రమముషిత్వా చ తత్ర కానిచిద్ధినసాని సంప్రాష్య చ కేదారక్షేత్రం సంప్రార్థిత స్సక్ స్వర్ణోకమాగచ్చేతి సర్వవైస్సంస్తుతశ్చ దిద్ధచారణైరారూధస్సన్నిజంవృష భం ప్రతస్థే నిజవాసం కైలాసమితి.

1.తత్రాదౌ శ్లో. "న గాయత్ర్యా: పరం మంత్రం న మతు: పరదైవత" మితి వచనేన సర్వైర్మాతురాజ్ఞా సర్వధా పరిపాలనీయేత్యాది ధర్మం