పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. కైటభరిపునకు సురవర
కోటీరతటాగ్రరత్నకుట్టిమకురువిం
దాటోపకిరణరంజిత
పాటలితశ్రీవిరాజపదపద్మునకున్. 11

క. కేశవనాథున కఖిలది
గీశారాధ్యునకు జగదదీశున కాశా
పాశక్లేశారణ్యహు
తాశనునకు నిత్యసంవిదాకాశునకున్. 12

వ. ఏను విన్నపంబు సేయంబూనిన సకలనీతిసమ్మతకథాప్రారంభం బెట్టిదనిన. 13

సీ. ఆలోలకల్లోల మగుదుగ్ధనిధిఁ ద్రచ్చి
దేవామృతము తేట దేర్చుపగిది
గంథకారుఁడు మున్ను గలవస్తువులు జోకఁ
గూర్చి సుగంధంబు గూడినట్లు
అడవి పువ్వులతేనె లన్నియు మధుపాళి
యిట్టలంబుగ జున్ను వెట్టుభంగిఁ
దననేర్పుమెఱసి వర్తకుఁడు ముత్తెము లీడు
గూర్చి హారంబు తాఁ గ్రుచ్చుకరణిఁ
గీ. గృతులు మును చెప్పినట్టి సత్కృతులు ద్రవ్వి
కాంచుకంటెను నొకచోటఁ గానఁబడఁగ
సకలనయశాస్త్రమతములు సంగ్రహించి
గ్రంథ మొనరింతు లోకోపకారముగను. 14

గీ. అక్రమం బని తలఁపకుఁ డఖిలములును
వర్గువులు చేసి చెప్పిన వరుసతోడఁ
జూచి సకలంబుఁ దెలియుఁడు సుకవులార
చేరకుఁడు మదీయకావ్యమని వ్రాయింతున్. 15

క. కడవెఁడు దుగ్ధములోపల
దొడిఁబడఁ గొణిదెండుసల్ల తోఁడంబడిన
టంలెడనెడ నొక్కొకపద్యం
బడరించి మదీయకావ్యమని వ్రాయింతున్. 16

వ. అది యెట్లనినఁ గవిత్వగుణవిశేషంబును, నీతిశాస్త్రప్రశంసయు, రాజ్యాంగప్రధానంబైన దుర్గసంరక్షణంబును, రాజునవశ్యకర్తవ్యంబగు నాజ్ఞాపాలనంబును, బ్రజాపాలనంబును, బ్రాహ్మణాచారనీతియు, దుష్టశిష్టమంత్రపరిశీలనంబును, గణక పురాహిత విద్వద్యాచక జ్యోతిషిక వైద్య దూత చార సేనాపతి భట సేవకోత్తమాధమ లక్షణంబును, సామభేదదానదండమాయోపేక్షేంద్రజాలికక్రమంబులును, సంధివిగ్రహ యానాసనద్వైదీభావంబులును, సప్తవ్యసననిరూపణంబును, మిత్రానసూయావిధానంబులును, దండయాత్రాసామర్థ్యంబును, జతురంగబలసన్నాహంబును, బ్రయాణప్రయత్నంబును, దత్తచ్ఛకుననిశ్చయంబును, యుద్ధవిధానంబును, నిజస్కంధావారనివేశ ప్రకారంబును, బ్రత్యర్థిరాజ బలాబల చింతలును, నుభయబలవ్యూహరచిత చాతుర్యంబును, గరి ఘోటక చతురంగ యోధనిశ్చయంబును, గార్యసత్వరంబును, అధికాధమ