పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

సకలనీతిసమ్మతము


ప్రథమాశ్వాసము

ఉ. శ్రీమహిళాకటాక్షతులసీదళకౌస్తుభరత్నకాంతు లు
ద్ధామగతి న్వెలుంగ విదితం బగు శక్రధనుస్సమేతమే
ఘామలభాతిఁ బొల్చు సుగుణాఢ్యుఁడు రామగిరీంద్రకేశవ
స్వామి త్రి[లోకనాథుఁడు] ధ్రువంబుగ మత్కృతినాథుఁ డయ్యెడున్. 1

వ. అని యాశీర్వచనపూర్వకంబుగా నప్పరమేశ్వరుచరణారవిందంబులు డెందంబునఁ గుదురుపఱచి నమస్కరించి. 2

క. సరసకవితావిలాసుఁడ
గురుభారద్వాజరమ్యగోత్రాబ్ధిసుధా
కిరణాయ్యలార్యతనయుఁడ
హరిదాసుఁడ మడికి సింగయాఖ్యుఁడ ధాత్రిన్. 3

వ. సకలవిద్వజ్జనానుగ్రహంబున నొక్కప్రబంధంబు విరచింపం గోరి మనంబున నిట్లని విత్కరించితి. 4

చ. కరిహయశిక్షలందు నృపకార్యములందును సంధియానసం
గరములయందు వర్తకముఖంబునఁ గర్షకలీల మోక్షత
త్పరుఁ డగుచోట నీతి యనుదర్పణముం బరికించి చూడ కే
వెరవునఁ గార్యనిశ్చయవివేకము దోచునె బ్రహ్మకేనియున్. 5

క. నీతి యెఱింగినమర్త్యుఁ డ
రాతుల భంజింపనోపు రాజుచేతన్
ఖ్యాతియు లాభముఁ బొందు స
మాతతముగ ముక్తికాతఁ డధికారి యగున్. 6

వ. అట్లు గావున సకలశాస్త్రంబులందును నయశాస్త్రంబు ముఖ్యం బని తలంచి చెప్పం బూనితి. నారద వసిష్ఠ పరాశర బాదరాయణ భృగ్వాంగిరస గురు శుక్ర