పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

3


“ఇది శ్రీ నరసిం హ ప్రసాద లబ్దికవితా విలాస భారద్వాజసగోత్రా య్యలార్యపుత్ర సరనగుణధుర్య సింగనార్య ప్రణితంబైన సకలనీతిసమ్మ తంటను 'ప్రదిం:సంబు' నందు...... ప్రథమాశ్వాసము” అని పోయుట వలన సింగనదృష్టిలో నిది ప్రబంధమే.

3. సంకలన గ్రంథములు

సింగన యిట్లు స్పష్టముగా ప్రబంధమని నిర్దేశించినను. ఇది సంకలన గ్రంథమే. సంకలన గ్రంథమనగా కవి, తనకు పూర్వమందున్న కవుల కొప్యములనుండి వర్ల నాంశములుగాని శాస్త్ర విషయములుగాని సేకరించి, వానిని వర్గీకరించి, ఏకాకారమైన యొక కృతిగా సమకూర్చు సాహిత్య ప్రక్రియ. సింగన తనకు ముంగిట్టి గ్రంథరచన లేక పోవుట చేత, తాను సమకూర్పబోవు కృతి విట్లు, బహుమనోహరముగా సమర్థించియున్నాడు—

సీ. “ ఆలోల కల్లోలనుగు దుగ్ధనిధిఁ ద్రచ్చి
దేవామృతము తేటఁదేర్చుపగిది
గంధకారుడు మున్ను గల వస్తువులు జోకఁ
గూర్చి సుగంధంబు గూడినట్లు
అడవిపువ్వుల తేనె లన్నియు మధుపాళి
యిట్టలంబుగ జున్ను పెట్టుభంగిఁ
దస నేర్పు మెఱసి వర్తకుఁడు ముత్తెములీడు
గూర్చి హారంబు లీగ్రుచ్చు కరణీ

గీ. గృతులు మును సెప్పినట్టి సత్కృతులు ద్రవ్వి
కాంచుకంచెను నొక చోట గానఁబడఁగ
సకలనయశాస్త్ర మతములు సంగ్రహించి
గ్రంథ మొనరింతు లోకోపళారముగను." 14

ఇట్లోక ప్రణాళిక నిర్ణయించుకోని సింగన, తనకు పూర్వపుకృతుల నుండి పద్యములను సేకరించినాడు. కాని పద్యములన్నియు నితరకవుల వే గదా. అందువలన- పోనీని వర్గీకరణముచేసి, వానినొక దావితో నొకటి యను సంధించునట్లు, తిరిగి యీ రీతిని చెప్పినాడు..