పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. తొలితొలి దూష్యామిత్రులు
దలపడి నీల్గుటయు నతఁడు దనజయమునకున్
లలి నమ్మియుండ నొక్కటఁ
జలమఱఁ బైఁబొదువవలయు సత్త్వాధికుఁడై. 948

క. విడిదలయు నిజపురంబును
గడిపల్లెలు సస్యగోనికాయాదులు దా
వడిఁ బొడిచి కలఁచి కలఁగెడు
నెడరున నేపడరఁ బొడుచు టెంతయు నొప్పున్. 949

క. బలుబలము గొందు వేఱొక
నెలవున నిడి యడఁగియుండ నిజశిబిరముపై
లలిఁ బొడిచి తిరిగి యరిగెడు
బలముపయిం బొదువవలయుఁ బటుసింహగతిన్. 950

ఆ. విమతు లెల్ల ప్రొద్దు వేఁటలాడెడువానిఁ
దొడరి యట్టిచోన త్రుంపవలయుఁ
బసులఁ బట్టి యరుగఁ బఱతెంచు నాదటఁ
ద్రోవగడ్డియైనఁ ద్రుంపవలయు. 951

మ. సమరస్కందభయంబు పెక్కువ నిశన్ సంజాగరశ్రాంతిమైఁ
గమియ న్నిద్రకు నాససేయుఁ బవ లుగ్రస్ఫూర్తిమైఁ దాఁకియున్
అమరంగాఁ బగ లాయితం బయినచో నామాపు పైఁ బాఱియున్
గ్రమసంసుప్తబలంబు రాత్రిమెయి స్రుక్కం దాఁకి కూల్పందగున్. 952

మ. చరణత్రాణసదానివారణమహాస్తంబేరమశ్రేణిచే
క్షురికాత్యుగ్రజనప్రవీరసుభటస్యూతంబుచే నొండె న
చ్చెరువంద న్నడురేయు సౌప్తికరణశ్రీ లీలమైఁ జొచ్చి భీ
కరభంగిం బరిమార్పగావలయుఁ దత్కల్పాంతకక్రీడలన్. 953

క. ప్రాలేయతిమిరగోగణ
శైలవనశ్వభ్రతావిశాలనదీజం
బాలచ్ఛిద్రములన్నియుఁ
బోలఁగ సత్రములయెడలు పోరులచోటుల్. 954

ఆ. అప్రమత్తుఁ డగుచు నహితుల నెబ్భంగిఁ
దా జయింపవలయుఁ దద్విధమున
నరులు దన్ను నోర్తురనుశంకమెయిఁ దత్ప్ర
చార మరయవలయుఁ జరులవలన. 955