పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/224

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కూటయుద్ధము

క. లలితమణికూటశోభా
కలితప్రత్యర్థిమస్తకస్థలవీథిన్
లలి వామపాద మీడఁడేఁ
భొలుపుగఁ బరవీరలక్ష్మి బొందఁగ వశమే. 940

క. భూరిప్రయత్నములచేఁ
బ్రేరిత మగు చిత్తహస్తిఁ బృథుసత్త్వమునన్
భూరమణుఁడు మురారి
క్ష్మారుహములఁ బెఱుక కెట్లు గైకొను శుభముల్. 941

క. హేలాకృష్ణసుతీక్ష్ణత
రాలోలకరాళమండలాగ్రమరీచి
వ్యాలీఢబాహు స
మాలంబన సేయు లక్ష్మి యభిసారికయై. 942

క. అనుకూలదేశకాలం
బును శత్రుప్రకృతిభేదమును ఘనబలముం
గని చనఁ బ్రకాశయుద్ధం
బొనరు నొనరకున్నఁ గూటయుద్ధం బమరున్. 943

గీ. కందరప్రయాణార్యవస్కంధవేళ
గని యభూమిష్ఠుఁ డగువానిఁ (గలఁచియైన
నతఁడు భూమిష్ఠఁ డగునేని) నట్టియెడన
జనుల భేదము చేసియేఁ జంపవలయు. 944

గీ. భగ్నమైనట్లు ద్రిమ్మఱి పాఱుతెంచు
వనచరాదుల వెనుకొని వచ్చువాని
నుఱక పాశాపకృష్టుని నొడుచుపగిది
యడరి సుభటులచేత నుక్కడపవలయు. 945

సీ. ముంద ఱేమఱక సముగ్రత నరుదేర
నెక్కుచుఁ దిమురుచు నేమఱించి
పటువైరిసైన్యంబుఁ బంచి యుదగ్రత
దక్కింపవలయుఁ దా నొక్కదెసను
వెనుకనైనను బంచి వికలము గావించి
కడుకొని యెదుర నే పడఁవవలయు
నొకకెలంకున యుద్ధ మొనరించి వేఱొక
కెలఁకునఁ దాఁకి స్రుక్కింపవలయు
గీ. నెదుర విషమస్థలం బైన నెగిచి వెనుక
వెనుక విషమస్థలం బైన వేగ యెదురఁ
దాఁకి గెలువంగవలయు నుదగ్రగతిని
నిరుగెలంకుల నిట్లు జయింపవలయు. 946

క. బవరము దూష్యామిత్రా
టవికుల మును దాఁకి కడుదృఢంబుగఁ జేయన్
దివుటను వేసటపడు శా
త్రవుని నిరాక్రందు నుక్కు దక్కింపఁదగున్. 947