పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/221

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చ. హరుమెడ నున్నసర్పము గణాధిపునెల్క గ్రసింపఁజూచు న
య్యురగము ద్రుంప షణ్ముఖమయూరము సూచు గజాస్యుఁ జంప నా
గిరిసుతవాహనం బయిన కేసరి చూచు నటేల యిమ్మహే
శ్వరుపరివార మిట్లనినఁ గన్గొన నన్యులు మాననేర్తురే. 924

పంచతంత్రిక. మొన కొక్క శౌర్యభూషణుఁ
జను నధిపతిఁ జేయ సమరసమయంబున వా
రును దళవాయికి నొఱపై
చనఁదగుఁ జనకున్న భేదశంకయుఁ బుట్టున్. 925

క. మొనసేయ నేరకుండిన
మును శూరులు నడవఁ దొల్లి మొనయును రాజున్
వెనుకొనకయున్నఁ బిఱుకుల్
మొన నొకరుఁ డున్న జయముఁ బొందఁగ వశమే. 926

ఆ. నిబ్బరంపుఁదాఁకు నిలువక రిపుసేన
దిరుగు మంద మైన విరుగుఁ దాన
కడవఁ గుజువ దాఁకునెడనైన వేగంబు
గలిగియునికి నిలుచుఁగాదె యిట్లు. 927

నీతిసారముక. నెఱబిరు దొకండు నిలిచిన
బిఱుకులు నఱుముదురు వాని బిరుసున కని సు
క్కఱి యొకఁడు విఱిగెనేనియుఁ
బఱిపఱియై సేనయెల్ల భంగము నొందున్. 928

పంచతంత్రిఆ. రాజరాజవంశభూజనపతు లీల్గి
రకట మంత్రి దొలఁగి యలికినాఁడు
ఏది పనుపు సేయ నిటు నిల్వఁబోలదు
రాజులేనికయ్య మోజపడునె. 929

ముద్రామాత్యముక. జడియక మును నడిచిన భటుఁ
డడుగడుగున కశ్వమేధయాగఫలంబున్
బడయును వెనుకకు నొదిగినఁ
బడు దుర్గతి నండ్రు సమరపతనుల కెల్లన్. 930