పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మ. మృగముల్ చావకయున్నఁ దాఁ బ్రవణతన్ మేకొన్నఁ గాకున్నఁ దా
మృగయాజీవికితారజాతవిధురామీరన్మనోజ్ఞాతుఁ డై
మృగయాదోషముఁ బొందుఁ గాన పతి యిమ్మైఁ బోవలేదే ...
.............................................యిమ్మెయిన్ (?) 669

అజ్ఞాతమువ. మఱియు ద్యూతవ్యసననిరూపణము. 670

సీ. అధికధనం బైన నప్పుడై చెడుటయు
మునుకొని లజ్జావిముక్తతయును
నిస్సత్యసంస్థితి నిష్ఠురకర్మంబు
కడుఁ గ్రూరవాక్ఛస్త్రఖండనంబు
కోపము ధర్మవిలోపంబు కర్తవ్య
వివిధకర్మక్రియావిముఖతయును
సత్సమాగమసుఖాస్వాదవిచ్ఛిత్తియు
సంతతదుర్జనసంగతంబు
గీ. అర్థనాశము నిత్యవైరానుబంధ
మమితనిత్యార్థములును నిరాశతయును
గడనసత్యార్థములచోట ఘనతరాశ
లనుగతక్రోధసంతాపహర్షములను. 671

సీ. ప్రతిదినంబును గ్లేశభాజనమై యున్కి
విసువ కెప్పుడు సాక్షి వెట్టుటయును
స్నానాదిగాత్రసంస్కారభోగములందు
నవరతంబును నరయవలయు
నవ్యయవ్యాయామ మంగదౌర్బల్యము
విపులశాస్త్రార్థగవేషణంబు
క్షుత్పిపాసాపరిశోషణక్లేశము
హవనాదివేగనియంత్రణంబు
ఆ. నివియు నాదిగా ననేకదోషంబులు
జూదమందుఁ గలుగఁ జూచినట్టు
జనులు సెప్పుచుండ వినఁబడు నెప్పుడు
గాన జూదమాడఁ గాదు పతికి. 672

క. రెండవసురేంద్రుఁ డగున
ప్పాండుసుతాగ్రజుఁడు మున్ను పటుమతియుతుఁడై
యుండియు జూదంబున మ
గ్నుండై పట్టంపుదేవిఁ గోల్పడి చెడఁడే. 673

క. జూదవ్యసనంబున మ
హోదయ మగు రాజ్య మెల్ల నోటువడి ప్రియం
బేది కళత్రము దొఱఁగి య
నాదరకర్మమునఁ గొలువఁ డా నలుఁ డన్యున్. 674

క. రుక్మాచలసమధైర్యుఁడు
రుక్మద్యుతిదేహుఁ డధికరూఢబలుం డా
రుక్మియు జూదంబున నా
రుక్మగజాశ్వముల నోడి రూపఱి చెడఁడే. 675

ఆ. దంతవక్త్రుఁ డనఁగఁ దనరు కాశికరూశ
దేశపతి యథేచ్ఛఁ దెఱఁగుమాలి
పరఁగ జూదమునను బలభద్రుచేతఁ దా
బండ్లు డుల్లనాటుపడఁడె మున్ను. 676