పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

స్నిగ్ధనీలఘనచ్ఛాయముగ్ధములును
నైనతరువులయది మృగయావనంబు. 663

సీ. పాంసుప్రపూరితబహురంధ్రకందర
క్ష్మాతలనాదిసమంచితంబు
స్థాణువల్మీకపాషాణాదివిదళన
భూరిసమీకృతభూతలంబు
శోధితగ్రాహవిశుద్ధజలంబును
ననతిగంభీరజలాశయంబు
మహితనానావర్తమధురవిహారంబు
నగణితవిహగసమాశ్రయంబు
గీ. చారుసంఘాత్యమృగపరిపూరితంబు
ననుపమహస్తినీకలభాన్వితంబు
భగ్నదంష్ట్రానఖవ్యాఘ్రబంధురంబు
ఛిన్నశృంగవిషాణిసంపన్నతలము. 664

సీ. పరిఖాతటంబునఁ బరిమళబహుళ
ప్రసూనపల్లవపరిశోభమాన
మై సుఖసేవ్యలతాపూర్ణ మగువన
రాజిమై నెంతయు రమ్య మగుచు
వెలుపల నతిదూరవిస్తృతస్థలమున
నపగతభూరుహం బగుటఁ జేసి
యనుదినశత్రుసైన్యాగమ్యభూమియై
నిజమనఃప్రీతిసందీపనంబు
గీ. వనమృగాస్వాంత వేదులు ఘనదృఢాత్ము
లనుపమానైకదుష్కరాయాససహులు
నైన యాప్తులచే రక్షి తాఖిలంబు
నగువనం బొప్పుఁ బతికి విహారమునకు. 665

క. విజితశ్రముఁ డగు మృగయుఁడు
నిజరాజవిహారమునకు నిపుణతను మృగ
వ్రజమున్ దద్వనభూమికి
నిడముగఁ గొనివచ్చి వచ్చి నింపఁగవలయున్. 666

చ. రమణ ననన్యకార్యవిధురంబుగ నేఁగి ప్రభాతవేళ సం
క్రమణసమర్థుఁడై విహృతికాంక్ష మితాప్తభటాలి గొల్వ భూ
రమణుఁడు తద్వనస్థలిఁ జొరన్ వెలిఁ జుట్టును సైన్యముల్ పరి
భ్రమణము లేక నిల్చునది బంధురలీల విదూరసంస్థలన్. 667

మ. మృగయాయానగుణంబులన్ బడయు సంప్రీతిన్ బ్రజాధీశుఁ డీ
మృగయాక్రీడనసద్విధిన్ (గుశలియై మేకొన్నఁగా కన్యథా
మృగయుంబోలె యథేచ్ఛ దుర్గవనభూమిం జొచ్చి వేఁటాడినన్
వగలం బొందఁడె శత్రుతత్త్వవిపదధ్వక్లేశవిభ్రాంతుఁడై). 668

కామందకము