పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. చనువాఁడు సేయుకార్యం
బున కడ్డము సొచ్చి నేరుపున మెలఁగుచుఁ దా
నును బైఁ బూసికొనుటదన
మును మెలఁగెడు మెలఁకువకును ము ప్పగుఁ బిదపన్. 487

ఆ. రాజు పెద్ద పలువురకు సంకటంబుగాఁ
దెఱఁగుపనుల కెంత తేజ మైన
వారు బుద్ధిగలుగవా రొల్లరని మీఁదఁ
జేటువచ్చు టెల్ల సిద్ధ మగుట. 488

ఆ. ఉత్తమాసనములు నుత్కృష్టవాహనం
బులును దమకుఁ గరుణ భూమిపాలుఁ
డీక తార యెక్కు టెంతటి మంత్రియుఁ
గలుగువారికైనఁ గార్య మగునె. 489

ధృతరాష్ట్రనీతిఆ. కామధేను వనఁగఁ గల్పవృక్షం బన
నెసఁగు రాజు దనకు నొసఁగఁడేని
తనయదృష్ట మనుట దగుఁగాక యాతని
దూఱఁ గలదె సేవ మీఱి యైన. 490
నీతిసారము

సేవకుఁ గొఱగాని రాజులు

క. పొసఁగిన సేవకు నెఱుఁగని
వసుధేశ్వరుఁ డెంత దొడ్డవాఁ డైన నొగిన్
గుసుమఫలభరిత మైనను
వెస జిల్లెడు విడిచినట్ల విడువఁగ వలయున్. 491

క. సేవ యెఱుంగని రాజును
సేవింపరు బుధులు గాక సేవించినఁ ద
త్సేవ యది చౌటఁ బెట్టిన
యావిత్తునుబోలె వ్యర్థమై చెడిపోవున్. 492

క. ఇల నవివేకనృపాలునిఁ
జెలు వందగఁ గోరి సేవ సేయుట లెల్లన్
దలపోయఁ జౌటినేలను
విలసిల్లిన బీజ మిడిన విధము దలంపన్. 493

ఆ. భైక్షమైన మేలు భారోపజీవితం
బైన మేలు కానలోన నుండు
టైన మేలు గాని యవివేకనృపుఁ గొల్చి
పొరయులక్ష్ము లొప్ప వరసి చూడ. 494

పంచతంత్రి