పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. సకలగుణరత్నభాషా
ప్రకటితుఁడై యర్థశౌచపరుఁడై భూపా
లకు మనమున విశ్వాసము
వికసిల్లెడు నట్ల సేవ వెసఁ జేయఁ దగున్. 478

కామందకముక. జనపతి కృపఁ బడసిన ధన
మనయము దగువ్యయము చేసి యంచితవస్త్రా
ద్యనుపమవస్తువు లొసఁగిన
మన మలర ధరించినతఁడు మాన్యతఁ బొందున్. 479

పంచతంత్రిచ. ధరణిపుచక్కఁగట్టెదురఁ దక్కి పిఱుందును గానయట్లు గా
నిరుగెలనం దగం గొలిచి యే మనునో యెటు సూచునొక్కొ యె
వ్వరిదెస నెప్పు డేతలఁపు వచ్చునొ యీతని కంచుఁ జూడ్కి సు
స్ధిరముగఁ దన్ముఖంబునన సేర్చుచునుండుట నీతి కొల్వునన్. 480

క. నగళులలోపలిమాటలు
తగునే వెలి నుగ్గడింపఁ దమ కేర్పడ నొం
డుగడం బుట్టినపని విన
నగుపని సెప్పెడిదిగాక యాతనితోడన్. 481

క. తా నెంతయాప్తుఁడైన మ
హీనాయకుసొమ్ము పామునెమ్ములుగా లో
నూనినభయమునఁ బొరయక
మానినఁగా కేల గల్గు మానము సిరియున్. 482

ఆ. ఆవులింత తుమ్ము హాస్యంబు నిష్ఠీవ
నంబు గుప్తవర్తనములు గాఁగ
నిలుపవలయు నృపతి గొలువున్నయెడల బా
హిరములైనఁ గెలని కెగ్గు పుట్టు. 483

ధౌమ్యనీతిఆ. ద్యూతమెల్ల జముని దూతయుగా ధనం
బెల్ల హాలాహలము, నింతు లెల్ల
ఘోరతరములైన కారాగృహములుగఁ
దలచు నతఁడు ప్రియుఁడు ధరణిపునకు. 484

పంచతంత్రిక. పతిచీర లట్టి చీరలు
పతితొడవులఁ బోలుతొడవు పతిగతివేష
స్థితియును సేవకులకుఁ దగ
దతిధనయుతు లైన ననుఁగు లైనను సభలోన్. 485

నీతిసారముక. కలిమికి భోగములకుఁ దా
ఫల మని తను మెఱసి బట్టబయలుగఁ దా వి
చ్చలవిడి భోగింపగ వే
డ్కలు సలుపఁగవలయు భటుఁ డడంకువతోడన్. 486

ధౌమ్యనీతి