పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. నీవల సద్బక్తిస్నే
హావేశము గలిగి శూరుఁ డై యలజడికిం
దా విసువనిసత్కులజున్
గావింపుము సైన్యవిభునిఁగాఁ గురుముఖ్యా. 404

ధృతరాష్ట్రనీతిక. అతిమహిమోన్నతియును సం
పతియును జేయునది యర్థభారనియోగ
స్థితియును దంత్రము మంత్రిని
బతిఁజేయుట బుద్ధిగాదు బద్దెనరేంద్రా. 405

బద్దెననీతి

రాజభృత్యనీతులు

మ. ధరణీనాథులు లేని భృత్యులును భృత్యశ్రేణియున్ లేని భూ
వరులున్ (నేర్తురె లోకయాత్రఁ గడపన్ వా రొండొరుం గూడి య)
చ్చెరువై దేహముఁ బ్రాణమున్ రవియు రోచిఃశ్రేణులున్ శబ్దమున్
సరసార్థంబునుబోలె నొండొకటితో సంబంధమై యొప్పెడున్. 406

క. కులమును శక్తియు భక్తియుఁ
గల భృత్యుని మనసు దగదు కందింపం శుభం
బొలయఁగఁ దలఁచిన యాతని
బలుమఱు పోషింపవలయుఁ బతి సుతుఁబోలెన్. 407

క. మానవపతి మెచ్చిన స
న్మానము నొనరించుఁ గొంత మఱి భటుఁ డా స
న్మానమున బ్రాణ మిచ్చున్
గాన నృపాలునకు నీతి ఘనుల ఘటింపన్. 408

క. చెన్నెసలారఁగ భృత్యుని
మన్నించెడివాఁడె ఘనుఁడు మనుజేశులలో
నెన్నఁడుఁ దగ మన్నించెడు
నన్నరపతిఁ బాయ రీవి యల్పం బైనన్. 409

క. సర్వోపాయములను రిపు
గర్వ మడంపంగ భటులు గాల్గొనకుండన్
బర్వెడికడఁక మనిపెడు
నుర్వీశుఁడు వారిఁ బ్రోవకుండుట గలదే. 410

అజ్ఞాతముక. తన్నని నమ్మినఁ బ్రోవక
పొన్నాకులమీఁదఁ దేనెఁ బూసిన భంగిన్
నున్ననిమాటలయన్నల
మన్నన లేమందు మబ్బమంత్రియకందా. 411

నీతితారావళి