పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. దూతజనుం డొగి భూతలాధిపునాజ్ఞఁ
దల మోచికొనుచుఁ బ్రత్యర్థికడకు
నిజనాయకునివాక్యనిర్ణయేతరముల
నిచ్చఁ జింతించుచు వేఁగవలయు
నటగట్టి రాజులు నాటవికులు దన
కాప్తమిత్రులు గాఁగ నలవరించి
తొడరి జలస్థానదుర్గసంస్థలములు
నిజబలార్థంబైన నెమ్మిఁ దెలిపి
గీ. రాక యెఱిగించి శత్రుపురంబునందు
నుండి సముచితవృత్తిమైనొయ్య నొయ్యఁ
గాల మీక్షింపవలయుఁ దత్కార్యమునకు
నంత నాతఁడు చను మన్న నరుగవలయు. 349

క. అడిదపుధారలు దనపై
జడియఁగ నేలిననృపాలుశాసనమార్గం
బెడపక పలుకుచుఁ జూపుల
వడువును మోమునను దెలియవలయు మనంబుల్. 350

సీ. చాల ననిష్టవాక్సంచారమున కోర్చి
క్రోధకామంబులఁ గుతిలపడక
పరులమనస్స్ధితి బయలుగాఁ బలుకక
యెల్లచిత్తంబుల నెఱిఁగికొనుచు
దననృపప్రకృతులతలఁపుల నన్యోన్య
రాగాపరాగనిర్ణయము నెఱిఁగి
యొనరంగఁ గృత్యపక్షోపజాపము నొగి
ననుపలక్షితుఁడు నై యలవరించి
ఆ. తననృపాలుప్రకృతిజనులవిచ్యుతి యెవ్వ
రడుగునప్పుడైన నొడవకుండి
నృపుఁడె యడిగెనేని నీవె యెఱుంగుదు
వనుచుఁ బలుకవలయు నవిదితముగ. 351

క. కులమును బేరును ధనమును
బలవత్కర్మములు నుభయపక్షములందున్
గలపతి యుత్కర్షంబుగఁ
దలకొని వినిపింపవలయుఁ దననరపాలున్. 352

గీ. ఉభయవేతనజనులతో నొయ్యఁ గూడి
సాల శిల్పోపదేశమిషంబువలనఁ
గృత్యపక్షం బెఱుంగుచు గేనమునను
నానృపాలునిచేష్టల నరయవలయు. 353

కామందకముక. కౌటిల్యవృత్తి నెంతయుఁ
బాటించియె కాక సంధి బలహీనుల కె
ప్పాట నలవడునె యైనను
పాటించి యెరుంగవలయుఁ బరహృదయంబుల్. 354

ముద్రామాత్యము