పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. అతికాంక్ష దుష్ప్రతిగ్రహ
రతికంటెను బహుకుటుంబరక్షార్థముగా
క్షితిసురులకుఁ గృషిసేయుట
హిత మనిరి పరాశరాదు లిక్కలివేళన్.

పురుషార్థసారము

వైద్యనీతులు

క. శ్రుతిమంతునిఁ బరహితుఁ దాఁ
బ్రతిభేషజవిషయు సరసపాకజ్ఞుఁ గ్రియా
చతురు సుచరితు దయాపరు
ధృతియుతుఁ బతి వైద్యుఁజేసి దీర్ఘాయువగున్. 317

అజ్ఞాతముక. అనిశము సేవింతురె ని
న్ననఘా యష్టాంగ మైన యాయుర్వేదం
బున దక్షులైన వైద్యులు
ఘనముగ ననురక్తులై జగద్ధితబుద్ధిన్. 318

సభాపర్వముఆ. దేవమంత్రవిప్రతీర్థదైవజ్ఞస
ద్వైద్యగురులయందు వసుధమీఁద
నెంత విశ్వసించి రంతయు సిద్ధియౌ
నెంత విశ్వసింప రంత గాదు. 319
పంచతంత్రి

గీ. సకలలిపికారుఁ డఖిలభాషావిదుండు
రాజరంజనవిద్యాధురంధరుండు
మాంత్రికుఁడు వైద్యుఁ డతిగూఢమానసుండు
సరసధర్మార్థకామమోక్షప్రియుండు. 320

క. ఏదేశమందు నిల్చిన
నాదేశం బేలురాజు నచ్చటిప్రజలన్
ఐదాఱుదివసములలో
భేదించుఁ బరేంగితంబుఁ బెద్దయు నెఱుఁగున్. 321

గీ. వైద్యుఁ డెందును రోగి కవశ్యుఁ డరయఁ
గాన వైద్యమ జనవశీకరణ మంద
మాన మొల్లక సేవింపఁ బూనియున్నఁ
గార్యసంసిద్ధి సందేహకరము దలఁప. 322

ముద్రామాత్యము