పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. చెఱకు కొననుండి నమలినచెలువు దోఁప
నంతకంతకు వేడుక యతిశయిల్లఁ
జదువుచున్నారు వీరలచదువుఁ బోలఁ
జదువు లేదని పొగడిరి సభికవరులు. 307

చ. వడఁవక నిక్క కీయనక వ్రాలక తోలక తూలిపోక సం
దడిఁబడ కెన్నికోక గతి తప్పక తుమ్మక దగ్గులేక వెన్
బడ కటు వెక్క కుబ్బక నెపం బిడ కంజక వంజ గాక రం
గుడిగి పఠింపఁగావలయు నో పటువాచక మెట్టిమేటికిన్.308

పురుషార్థసారము

బ్రాహ్మణాచారము

క. అమరంగా శౌచము మూ
త్రములు ప్రవర్తించునపుడు తమతమశాఖో
క్తముఁ జేయవలయు భూసురు
లమలినమతి నల్పమైన నధికంబైనన్. 309

క. ఆచారం బెఱుఁగఁగ వి
ద్యాచితసంపత్తి వడయునది యాత్మహితం
బాచారవృత్తి ద్విజతతి
కాచారము లేనివిద్య యది యేమిటికిన్. 310

చ. తెలియుచు నిద్ర శౌచవిధిఁ దీర్చి యనుష్ఠితదంతకాష్ఠుఁడై
జలశుచిగాత్రుఁడై విహితసాంధ్యవిధాయకుఁడై హుతాగ్నియై
పొలు పగుభక్తినిష్ఠ సురపూజకుఁడై గృహమేధి సేయఁగా
వలయుఁ బ్రభాతకృత్య మిది వారిజగర్భకులప్రసూతికిన్. 311

క. స్నానవిధి తర్పణము సం
ధ్యానియమము పంచవిధమహాయజ్ఞాతి
ధ్యానంతరభోజన మిది
మానితధాత్రీసురులకు మాధ్యాహ్నికముల్. 312

క. అస్తమయవేళ సంధ్యో
పాస్తి యనంతరమ యగ్న్యుపాస్తియు దైవో
పాస్తియు నగు కర్మములు ప్ర
శస్తధరిత్రీసురులతు సాయంతనముల్. 313

క. ఓపి త్రిసంధ్యానియమ
వ్యాపారనిరోధి గాని యధ్యాపన మ
ధ్యాపనవిరోధిగాని ధ
నోపార్జన వలయు భూసురోత్తముల కిలన్. 314

చ. మునుకొని బ్రాహ్మణుండు మలమూత్రవిసర్జన శౌచదంత ధా
వనముఖమార్జనాచమనవారివిగాహనసాంధ్యకర్మజా
ప్యనియమహోమదేవయజనాతిథిపూజనపానయానభో
జనశయనాదు లొందఁదగు శాస్త్రవిధానముతోడ నెప్పుడున్. 315