పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. టెఱిఁగి నమ్మక సతియింటి కేగఁజనదు
కెరలి శత్రులపయిఁ బ్రయోగింపవలయు
.................................
.................................. 288

కామందకముక. కైటభరిపునకు సురవర
కోటీరతటాగ్రరత్నకుట్టిమకురువిం
దాటోపకిరణరంజిత
పాటలితవిరాజమానపదపద్మునకున్. 289

గద్యము. ఇది శ్రీనరసింహప్రసాదలబ్ధకవితావిలాసభారద్వాజసగోత్రాయ్యలార్యపుత్ర సరసగుణధుర్య సింగనార్యప్రణీతం బైన సకలనీతిసమ్మతం బను ప్రబంధంబునందుఁ గవిత్వగుణవిశేషంబును, నీతిశాస్త్రప్రశంసయు, రాజ్యాంగప్రధానంబైన దుర్గరక్షణంబును, రాజునకవశ్యకర్తవ్యం బగు నాజ్ఞాపాలనంబును, బ్రజాపాలన నియమంబును, రాజగుణావగుణవిశేషంబును, దద్బంధువివరణంబును, నంగీకృతపరిత్యాగంబును, విషప్రయోగపరీక్షణంబును, దన్మూలం బైన యాత్మరక్షాశయ్యావిహారాది పరీక్షావిధంబును నన్నది ప్రథమాశ్వాసము.