పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆ. ఎంత వొదిలియున్న నేరండములు జీలుఁ
గులును దారుకృత్యములకు నగునె
యితరు లెందరైన నేలిక కధికులై
చేయుపనులు పూని చేయఁగలనె. 222

ఉ. చాల నభీష్టముల్ దనవశంబుగఁ జేయు నయోగ్యులైన నె
మ్మేలు దలంచి వారియెడ మిక్కిలియర్మిలి సేఁత నేర్పుగన్
గాలపువేఁటకాఁడు ఝషకాంక్షఁ గదా యుదకంబుమీఁదటన్
దేలుచు బెండుపై నిలుపు దృష్టియుఁ జిత్తము నాదరంబునన్. 223

నీతిసారముక. హలికులఁ బరివారము నె
గ్గులుపఱపక తగినవడిగొని నడిపికొనం
గల వణిజుఁడు తన భూమిం
గలుగుట యది పసిఁడిచేర్పుకలిమి నృపతికిన్. 224

క. హీనులకుం గర్షకులకు
భూసుత ధాన్యంబు బీజమును వణిజులకున్
మానుగ శతైకవృద్ధి న
నూనముగా ఋణములిత్తె యుత్తమబుద్ధిన్. 225

గీ. నలిగి పరపంక్తిఁ బొందిన నరుల నోలి
భీతచిత్తుల నవమానపీడితులను
అభయ మిచ్చియు నీఁదగునర్థ మిడియుఁ
బ్రియముఁ బల్కియుఁ దగ నాదరింపవలయు. 226

సభాపర్వముక. సమయముల రంతు పరివా
రము మత్తు నియోగిజనుల రాయిడి యరిమ్రు
చ్చిమి గ్రేణికారయన్యా
యము లేకుండంగఁ బ్రజల నరయఁగ వలయున్. 227

నీతిభూషణముక. పరికింప నీతిమార్గము
నరపతులకు నిదియె బహుజనద్వేషముగా
దొరకొనియెడు లాభంబులు
పరహరణీయంబు లండ్రు బద్దెనరేంద్రా. 228

బద్దెననీతిక. ఈ విధమున నీతికళా
కోవిదుఁ డగుచున్న రాజకుంజరుఁ డాయుః
శ్రీ విజయకీర్తిలక్ష్ముల
చే వెలయును రిపులచేతఁ జెడఁ డెన్నఁటికిన్. 229

మదీయము

రాజునకుఁ గొఱగాని గుణములు

క. కొండియములు విన్నపములు
దండువ యర్థార్జనంబు తరుణులె భృత్యుల్
మండుచు నునికియె లావుగ
నుండెడి భూవిభుఁడు ప్రజకు నుత్పాత మిలన్. 230