పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. అపరాధుల యందును శాం
తిపరత్వము మఱియు వలయుతెఱఁ గది యేలా
నృపులకు నలవడఁ దగ దను
కృప కృపయో దానఁ దొంటికీర్తియుఁ జెడదే. 193

ఆ. కీడు సేయువానికిని మేలు సేయుట
మునులగుణము గాక జనుల నెల్లఁ
బ్రోచువాఁడు కల్లరుల నాజ్ఞవెట్టుట
యాగపశువిశసనమట్లు గాదె. 194

గీ. రాజ్యకంటకతతిలోన రాజవిభుఁడు
చాలముఖ్యుని వధియించి శాంతిపఱచి
సామదానంబు లొనరించి సత్వరముగ
ఛిద్ర మంతయుఁ బరిపూర్తి సేయవలయు. 195

నీతిసారముసీ. కన్నగాండ్రును జూదగాండ్రు తెక్కలికాండ్రు
నాటవికులు [పొలవరులు] తగవు
సెప్పెడి పురుషులు నప్పిచ్చుచో వడ్డి
యదరునఁ గొని నొంచు నొడితరులును
జనటాయగాండ్రునుఁ జనవరి లెంకలు
రాష్ట్రకంటకులు వీరల నృపాలుఁ
డెపుడు మాన్పక సాగనిచ్చినఁ గన్నంబు
వెట్టియుఁ గల్లలఁ బెనిచి తెరువు
గీ. లడచియును బక్షమాడియు నప్పువోర
ద్రుంచి చనియు నల్పుల నదలించి తినియు
లంచములు గొన్న ధర యెల్లఁ బాడు గాదె
క్లేశసంసారభవనాశ కేశవేశ. 196

మదీయముక. వీ డని నిం దని దా గని
యోడక లంచంబు లనియు నుచితం బని చెం
డాడిన చనవరిచే నిల
పా డగుఁ బ్రజవిన్నపంబు పతి వినకున్నన్. 197

పురుషార్థసారముక. న్యాయంబు దొడరి వివిధో
పాయంబుల నర్థముల నుపార్జింపుము భూ
నాయక రాజ్యవిఘాతము
సేయునరుల నెఱిఁగి చంపఁ జెఱుపఁగవలయున్. 198

ధృతరాష్ట్రనీతి