పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. ఆయతమతి నుతసప్తో
పాయంబులు దెలియవలయుఁ బతి సామము భే
దాయతి దానము దండము
మాయోపేక్షేంద్రజాలమార్గము లెల్లన్. 184

కుమారసంభవముక. భువి నాన్వీక్షకి మిళితా
ర్థవిదుండై దండనీతిఁ ద్రయి యనువిద్యం
బ్రవణుఁడయి వార్త లోక
వ్యవహారము సూచి యెఱుఁగవలయుం బతికిన్. 185

పురుషార్థసారముగీ. రాజు వార్త సకలపరిరక్షణంబు
సేయకుండిన లోకము జీవశవము
అట్టిజగదేకరక్షణ మాచరించు
మానవేంద్రుఁ డనన్యసామాన్యుఁ డరయ. 186

కామందకముక. విద్యాచతుష్టయం బన
పద్యచతుర్వర్గఫలము వసుధేశునకున్
హృద్యచతుష్షష్టికళా
విద్యలు రాజ్యాపభోగవిహితఫలంబుల్. 187

పురుషార్థసారముక. వరనాయకుండు మధుకర
పరభృతకలహంసబర్హిపన్నగబకసూ
కరకంకసముత్కరముల
చరితంబులఁ దెలియవలయు జననుతచరితా. 188

మార్కండేయముగీ. వ్యయము నార్జవంబు దయయు హింసయు బొంకు
నిజముఁ దియ్యఁదనము నిష్ఠురంబుఁ
బలువు రిష్టజనులు గలిగి యారయఁ బణ్య
రమణివోలె నుండు రాజనీతి. 189

పంచతంత్రిక. ఎందును నాయాసమునకుఁ
బంద యయినవాఁడు సిరికి బాత్రుం డగునే
మందరగిరి మోవఁడె గో
విందుఁడు మును లచ్చికొఱకు విబుధు లెఱుంగన్. 190

నీతిభూషణముక. బలిమియుఁ గలిమియుఁ గలిగిన
నలఘుమతీ తెగువవలయు నవనీశునకున్
దలపోసి చూడవలదా
బలవాచాపృథివి భూమిపాలుర కెల్లన్. 191

క. వసుధాధీశుఁడు దుర్దయ
గసమస చెడు ఖడ్గ ముడుగఁ గార్యము సెడుఁ దా
విసుగు సిరి వీరభోజ్యా
వసుంధరా యను పురాణవచనము వినవే. 192

చాటువు