పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రాజాదాయవ్యయప్రకారము

క. ఇది దేశంబిది కాలం
బిది యాయం బిది వ్యయంబు నిదియు సుహృత్సం
పదశక్తి యని విచారము
వదలదు మతి పతి కుఠారవైరోచనుఁడా. 128

క. ఆయంబు వ్యము నొడిచు
శ్రీయగు సమమైన దళము సెడకుండు వ్యయం
బాయమున కధికమైనను
బాయదు పేదఱిమి సార్వభౌమున కైనన్. 129

క. వ్యవసాయముకొలఁదియు దే
శవిధిముఁ గాలంబుఁ బూర్వసంచిత మగు సొ
మ్ము విచారింపక యుబ్బునఁ
దివిరి వ్యయము సేయు నరుఁడు దీనతఁ బొందున్. 130

ఆ. తనకు నాయమైన ధనములో నాలవ
భాగ మొండె మూఁడుపాళ్ల పాల
నొండె నర్థమైన నుచితంబు గాన మి
క్కిలివ్యయంబు సేయవలవ దధిప. 131

బద్దెననీతిక. గోష్ఠాగారసురక్షా
నిష్ఠితుఁడై చూడవలయు నృపతి కది మహా
శ్రేష్ఠం బగునాయము నగ
రిష్ఠం బగువ్యయము నాచరింపగవలయున్. 132

క. మండలమున నియతాయతి
భండారము సేయవలయుఁ బతిప్రియమునకున్
దండాయము మొదలుగఁగల
యొండాయము లోలి వెదకుచుండఁగవలయున్. 133

కామందకముక. పోరానిచోట భాండా
గారము దెఱచునది గాని కలవ్యయమునకున్
ధారుణిలోఁ గుశలుండై
యారఁగ వెలివెలిన వలయు నాయతి సేయన్. 134

క. తగనివ్యయం బొకకానియుఁ
దగ దెప్పుడుఁ జేయఁ బతికిఁ దగినవ్యయంబున్
దగ దాయమునకు నగ్గల
ముగఁ జేయమి యదియ రక్ష ముఖ్యంబునకున్. 135

పురుషార్థసారముఆ. అనుదినంబు గలుగు నర్థంబునం దొక
నియతిఁ గొంత గూర్చి నేర్పు దనర
చీమ ధనము వ్యయము సేయక యంతయుఁ
బాఱుఁ జల్లు నృపతి బ్రతుకునోటు. 136

నీతిసారముక. తనభూమి నొయ్యనొయ్యన
జనపతి యొకకొలఁదితో రసాయనభాతిన్
జను నుభవింప ననిశము
విను మది కడు మీఱెనేని విషమగుఁ బిదపన్. 137