పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వ. కావున దుర్గంబ రాజ్యంబునకు చిరకాలనిర్వాహకం బదియును భూస్థలంబున నిర్మింపంబడిన ప్రాకారంబు స్థలదుర్గంబు, జలవనపర్వతంబులు స్వభావదుర్గంబు లయ్యును బ్రాకారంబు లేకయున్నఁ బరులకు గోచరంబు లగు నీ చతుర్విధదుర్గంబులందును విచిత్ర గోపురాట్టాలకంబులును, ననేక దారుమయ యంత్ర నియంత్రితంబులును, నానాస్త్రశస్త్ర శిక్షాదక్ష వీరభటప్రాయంబులును, బహు ధనధాన్య సంగ్రహంబులును, ననేకజనసంచారక్షమాంతరాళంబులును, దృణ కాష్ఠ జల సమృద్ధంబులును, బ్రవేశ నిర్గమ మార్గ నిరోధ రహితంబులుగా నొనర్పవలయు. నట్లు గాని దుర్గంబు పందిగృహంబు మఱియును. 53

నీతిసారముఉ. శైలసరిన్మరుస్థలవిశాలవనాశ్రయణంబు నున్నతా
ట్టాలకమాత్ర గోపురదృఢస్థలవప్రశిరఃప్రఘాతముం
గాలసహంబు ధాన్యధనకాష్ఠజలాదికమున్ మహాభటో
త్తాలభుజార్గళంబును బ్రధానకవాటము దుర్గ మెమ్మెయిన్. 54

క. గిరులును దరులును జలములు
మరుభూములు మిగుల నైన మనుజేశునకున్
దిరముగ దుర్గము సేయుట
వెర వగు వైరులకుఁ జేర విషమం బగుటన్. 55

కామందకముచ. బహుధనధాన్యసంగ్రహము బాణశరాసన యోధవీర సం
గ్రహము నిరంతరాంతరుదకంబునుఁ జాలఁగ నింధనంబు సం
గ్రహము ననేకయంత్రములు గల్గి యసాధ్యములై ద్విషద్భయా
వహము లనంగ నొప్పునె భవత్పరిరక్ష్యములైన దుర్గముల్. 56

సభాపర్వముచ. సముచితవస్తుసంగ్రహము సాలినదుర్గము లిచ్చు నందు ధా
న్యము మిగులంగఁ గూర్పఁదగుఁ బ్రాణము నిల్వఁగ ముఖ్యహేతువై
కొమరగు గానయందు నిడు కోద్రవముల్ సెడకుండఁ బెట్ట ధా
న్యము పెఱధాన్యమైన నవిలంబగతిం జనుఁ గ్రొత్త సేయఁగన్. 57

నీతిసారము