పుట:Rajasekhara Charitramu - Kandukuri Veeresalingam.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సీత జననము కృత్తికానక్షత్రము యొక్క యేపాదము? అని ప్రశ్న వేసెను.

రాజ__ద్వితీయ పాదము.

సిద్దాం__శంకరయ్యది ప్రథమ పాదము. అవును అనుకూ లముగానే యున్నది-శ్లో. ఏకర్షేచైకిపాదేతు వివాహ: ప్రాణహావిద: దంవత్యోరేకనక్షత్రె భిన్నపాదే శుభావహ:॥__అను శాస్త్రమునుబట్టి దోషము లేకపోఁగా శుభావహముగా కూడ నున్నది. తప్పక సీత నీతని కిచ్చి వివాహము చేయండి.

రాజ__ఈ సంవత్సరములో పెండ్లి కనుకూలమయిన ముహూర్త మెవ్పుడున్నది?

సిద్ధాంతి__"శ్లోక మాఘఫాల్గునవైశాఖ జ్యేష్ఠమాపాశ్శుభ ప్రదా:" అనుటచే మాఘమాస మనుకూలముగ నున్నది. బహుళ పంచమీ మంగళవారమనాఁడు రవి కుంభలగ్నమం దున్నాడు. ఆ ముహూర్తము దివ్యమయినది__శ్లో॥ఆజ గో యుగ కుంభాశి మృగరాశి గతేరనౌ: ముఖ్యః కర్మగ్రహ స్త్వన్యరాసికేన కదాచన॥ అవి ప్రమాణ వచనము.

రాజ__మీ కొమార్తె జబ్బు నిమ్మళముగా నున్నదా?

సిద్దాం__తమ కటాక్షమువలన నిమ్మళముగానే యున్నది. నాఁడు మీరు చెప్పిన బైరాగి బహుసమర్థుఁడు. అతఁడు మా యింట గ్రహమును నిమిషములో వెళ్ళగొట్టినాఁడు. భూతవైద్య లందఱును మా చిన్నదానికిఁ బట్టిన గ్రహమును వదలించుట యసాధ్యమని విడిచి పెట్టినారు. ఆతcడు మూడుదినమలు జల మభిమంత్రించి లోపలికిచ్చి రక్షరేకు కట్టినాఁడు. నాటినుండియు పిల్లది సుఖముగా నున్నది.

రాజ__మాచెల్లెలు సుబ్బమ్మకు దేహ మన్వస్థముగా నున్నది. మన గ్రామములో నెవ్వరును మంచివైద్యులు కనఁబడరు. నాకేమి చేయుటకును తోచకున్నది.

రామ__బైరాగిచేత మం దిప్పించరాదా? అతఁడు మీరు సొమ్మిచ్చినమాత్రము పుచ్చుకొనఁడు; ఈ యూర నెందఱికొ ధర్మా ర్థముగానే యౌషధములిచ్చి దీర్ఘ వ్యాధులను సహితము కుదిర్చినాడు.

66