పుట:Rajasekhara Charitramu - Kandukuri Veeresalingam.pdf/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అయిదవ ప్రకరణము


సీత యొక్క వివాహ ప్రయత్నము__బైరాగి యొక్క ప్రసిద్ది__ ఆతఁడు వైద్యమునకుఁ గుదురుట__జనార్ధనస్వామి యుత్సవము రుక్మిణి యొక్కకాసులు పేరు పోవుట.

ఒకనాఁటి యదయమున రాజశేఖరుఁడుగారు సభతీర్చి చావడిలో గూర్చుండి యుండఁగా సిద్ధాంతి వచ్చి తాటాకులతో నల్లిన యొరలో నుండి సులోచనములజోడును దీసి ముక్కునకుఁ దగిలించు కొని దాని దారమును నొసటనుండి జట్టుమీదుగా వెనుకకు వేసికొని కూరుచుండి తాటాకు పుస్తకమునకుఁ గట్టిన దారములో గ్రుచ్చిన చిన్ని తాటాకు ముక్కలను నాలుగయిదింటిని పయికిఁ దీసి ముందుకు వెనుకకు త్రిప్పుచు వానివంకఁ జూడసాగెను.

రాజ__సిద్ధాంతిగారూ! సీతకే సంబంధం బాగున్నది?

సిద్ధాంతి__చక్కగా నాలోచించి చూడఁగా మంత్రిప్రగడ బాపిరాజుగారి కుమారుని జాతకము సర్వవిధముల ననుకూలముగా గనఁబడుచున్నది.

మంత్రిప్రగడ బాపిరాజు తన కుమారున కేలాగునైన సీతను జేసికొని రాజశేఖరుడుగారితోడి బాంధవ్యము వలన బాగుపడవలెనని చిరకాలమునుండి కోరియున్నవాఁడు కాన, ఈ నడుమఁ దనయింట జరిగిన సీతాకళ్యాణసమయమున సిద్ధాంతికి మంచి ధోవతులచాపు కట్ట బెట్టటయే కాక సీత నిప్పించిన యెడల నింతకంటె మంచి బహు మానము చేసెదనని యాశపెట్టెను.

రాజ__బాపిరాజు కుమారుఁడు నల్లనివాఁడు. చదువులోను తెలివిలేదని వినుచున్నాను. వా డప్పడే దుస్సహవాసముచేత చెడు