పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

-నీసము + మొ చేను? బాలికా ఔలి S • బంగాగుతూలిక ము: టి .vvFమ లో చూ) 5 • మా కా|| ఈ సొ నా గొంకు లోనుంచి అ! పయ్నం గా వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి వెనక్కు తిరిగి * మా దేవు • " అని ప్రశ్నించింది దగ్గగొక పల్లెజని జపోబు చెప్పాను. * ఈ పణం' దువుకుంటూ 4 ) న్నా ? »» లో • చదువు పూర్తి చేసుకొని సరదో కyws దేశాలు తిరుగు తో న్నా ను. "

  • మీమ్మ ల్నేక్కడో చూచినట్లుంది ” * ఇక్కడే దుని F Oటాగు » * ఎక్కడ మీరు చదువు ఆగి చేసి ఓ ? ” * శాస్ నికేతనంలో 12
  • ఏమీ అనను'. శాస్త్ర ని కేశనంహా • అంద మైసడు ! ఎంతో చక్కగ చదుపూ సొగరిక ఆజీవితమూ ఉంటుంది కాదూ? 1)
  • "నండి. ఈ నాటి కవి ప్రపంచం: దివ్యుడైన మహాకవి పరి. పొలిస్తూ వున్న ఆ రాజ్యంలో సంచరిం:టానికదృష్టం పొందిన వాళ్ళంతా ఆనురులు అని మనవి చే: న్నా ను. 3)
  • అయితే మీకు కూడ ఆమరత్వం బాగా అబ్బిందన్న మాట!), * ఎవరో సోవంటి ము 'లకు దప్ప 19

F