పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

| 87

  • గతు : 5)"టు :-క్ ) ని కపిల్ల అయ్యా ను 'అగ; ను నూ గ్యడు మోహి స్త్రీ వ్యానీకి ఓ, అవయి పుంగే”

" పువు . ! ! Pr\ ఎని. బాబయ్య చేసాడు గా ” * ఆవునీ, ఆ-. 43 : ' లు లా * (Mx , •• చిన్న లేసCH ఎం•మంది ఉంచిన చెలి అమ్మ... సు స్వే మో నని చూశాను కాదు! (కన్వనంలో ఉశాలు ' గాను 10:1్న 'క్కే బాలీక శ్ని, రైళ్ళలోని వాళ్ళను, తీర్థాలు వచ్చిన సుక గుక్నో - కా బేడీలకు, సై" సూళ5 నె క, :: Qu' కేత' #S సఫల? : హా సభల '. ఏ తెంచే కొr'షల్వ లను తే:పొ చుశాన న "J0.3'నా ను, తెల్లపోచ ఓ పొర చూశా' లుకి 1• డా ;;"షింజో గొడగు "te “ఎవరీ కోసం?” అని విద్యాశాలల " ప్రశ్నించే రూపులకు వాళ్విక పాటపోయి సొసం. | 2 కf">న, ఒక ఓ ప er* నీమా ప్రగ్ననం ఆయిన నో ట్రమ'ఎ' నోళ్ళలో మే నాకు కి గాలిలా కనుపగుచ్ఛం పక్య'. అయ్యింది (గులో ఓ అమ్మాయి చాలా • 3 గా ఉన్న ఓ * నడిది. ఆమె నా వేపు ఓసా? చూచింది. కళ్ళు మేbళాయి నా కలని చండే ల, ఆ సి చిన ఇవ్వు నవ్వింది. నేను తెల్లపోయినాను. అడిగో న్యూ చంద"నిత, శిల్ప, దేవత సర్వగ సవహ్ని

  • వెదికి సొనే నిన్ను చడu భూమి, గాలి, చదివినా నే నిన్ను కధల, పాటల, కలల

| (గి