పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రాగి మా లి 6

  • ఈ జీవితం *, తX-డి పోతుందేమో అన్నట్లు వాణ్ణి చ్యే దశ (ని వీధిమధ్యకి విసిరి వే ఐడం అంతా తృటిలో జరిగిపోయింది.

-చిటి గాడికీ లోకం తెలంగర లై పోసింది. గురుద రాయి తలకు తగిలి, గిలి ts owరడం పెట0 పెం డి. పు పో కెవ్వున అస:నూ ఆరుగుదగ్గరే కూలిపోయి అది, ఈ గుభాకు ఇంట్లో వాళ్ళూ పిల్లలూ, పెగ్గలూ, ఆరడు మీకు వద కొ వచ్చా?. పొట్లా' క్వడ తిసో, బట్టకీనుకోవడం తప్పో, ఉదర వాడై పుటడు తప్పో చిటికి “డి కేమి తెలుస్తుంది! వాడి 'వేం'ఖ) అంతా గf 6 - 2 పోయి ఇనీ, ఈ శుడైపో 100వ దిమానీ ఇ79 జిండుతన్న లగ తీసి డా:! పిడి కాళ్ళు ముడుచుకోని, జోగు కవ! స్తూ గాట్ల కుక్కలాగా ఖర్పు ఖను సrటూ వాడి "Xగికి నడిగాడు. ఆరుగుమీద చఁ బిడ్డ ఓక ఓ గోల వాడి ? మ్మ * చూపిస్తూ, బుగొట్టుతూ వచ్చే సహిషాసురుడిలా ఉన్న ఇ ఉ ఊ జనన బ్లీ సచి, 3 స్మెట పెట్టులాగ తల మీద బాధ ఆ సో, * మంది 31-E, చిట్టి - డు లేచి, భ =tంతో క నుపాపలు తీరిగి ఊ కొవ్వు స్వస Hd గ్రూ పుగేత్త) పొగంభించాడు. పురపో త్త స్ను లేచింది. మహా 1 కి. " ఆగగా, 200 పో . * ఈ గాడ నుడు వుండే కొంప, సపలే వు డదని పొలికేక పెక్టింది. శోకాన్ని దు:40 తీరముని వచ్చింది. ఎట్టి “! <ట్టి T!” అబూ పోకు ఇళ్ళిన జురి చే తూలుతూ ఆమె ఆ దీపావళి వెలుగుల్లో, చీట్ల చీదు సందు++ వడి వడి వడిచి పోయింది. “ఆ త్య కావాలీ, ఆ డ్ర: జూలీ' అని జరుగుమీద చంటి జిడ్డ కూరోల పెట్టింది. (గిరి