పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

బ U పు పోక పొట్లాలని చూసింది. చి£3 రాణి చూసింది. “టి గాడు ఓ ఓ నవ్వుతూ ఆమె కేసి చూశాడు. | పుగు గ సా రం డె దడ దడ లాడింది, పుషోత్త ను మేక గోడలు చిన్న పిల్ల కిటకి! ::. చ స్పట్లు vట్టింది. ఫు* షో గ గబ గబా లోపలికి ఏt. గెత్తుకు ?, వంచ' కింది ఎవరికీ క: వించకుండా, దోచి ఉంచిన బాణ సెంటు ఇవశీ లికితీసి, చీకోలగు చాటుప క న బీడ40డా చటుకు ఓ కాగా నచ్చింది. ఆమెకు పిడ వునా క రం . ఆ మేక భ్ళు చెమరించాయి. ఆమె హృదయంలో ఎదో పిటి, ఆమె వక్షోజాలపు ఈప్పొంగ జీసింది,

  • ఇది పుచ్చు గుని ఇంటికి కౌళ్ళి గాల్చ! సో)' ఆనీ పు పోత్తమ * బట్ట చిట్టగాడి చేతిలో ' "పెట్టి సి. చిట్టి గాడి మోము ఉళ ఆళ లాడి పోయింది. వాడి పెదవుల్లో క సుల్లో ఈ 8 F’6dషంటి పప్వు~ పరుగు

ఇంట్లో ఎడవెండి వచ్చా. | కారు మీము -er చిట్టి గాడి గ్లగకి ఆ CM Cటిగజపూని జూడి జోతిలో బట్టలు కొని మొ.వి ఊడి:డెటట్లు చెళ్ళు' ఒక్! వెతలు కొట్టి వాడు. వె)వసంగ కి పితే వాలు ఎవరహ్మ * &! ఈ కోణపంక ఎమిటి? ఉ s' గృ క ంగ రికీ భా / పంచా : పంది 'పి కేటట్ల 20తే ఇల్లూ వాకిళ్ళూ ఆసకూ ఆ దా?* అనీ ..సోం ! పి నా నీడొచ్చావు రాలదూ? ఏళీ ®: జాఫరీ.శావా అని ఆ టీ *జననీ చీకి “ఛీ ఒక్క సోపు తో జు) ఉం, 1.ఆహ్మయ్యో! చం పేr) డ మడి ఆ) కూడా ఆలోచించకుండా, ఆరుగుమీదనుంచి ఈ రికే వాణ్ణి శివ్వున ఎత్తు?న్నది పు3 పోస్తే - 1. ఛీ పాడు చూడా! అంటూ ఇటి యజమాని మె సుములా బుట్ట అరుగుమీద పెట్టడం, చిట్టి గాణ్ణి ఆమె చంకలోనుంచి లాగడం, ముట్టుకుంటే ఓ {'t