పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రెండు రూపాయి పెట్టి కాలంగు మతాబులిచ్చి, వరిపించిన ఆళాటి సంగ గం, ఆ యోగజ కి కి వచ్చింది. ఆ మికీ క్ళ వీళ్ళు చెమరించినవీ.చీకటి గడిన దగ్గర వేంచి, దీ కాలు వెలిగించు కొంకూ వీధి 11గు మీద కూర్చుని వీధిలోకి ఇటూHటూ పదే పదే చూస్తూన్న ది. పుషోత్త ను మూడేళ్ళ పాపగోడలు మొలకు * ట్టిన బిళ్ళ ఇటూ అటూ ఆతూం : గా', తొveలాగటి వొళ్ళు 8 దిలి పోండగా, చేతు Fr-డించు కొct, ఫు* పో న్న గగ్గరకు వరు *త్తి వచ్చి, ఆర్త గర్యా! ఆ పొ లంలో, 21 మేత్తుంది ?, వాళ్లూ కాల్లే ఆశలు 5 కె గ్లుకోవూ?” ఆ ఇగుపో త్తమ్మ మెడ మెట్టూ రెండు చేతులూ పై వేసింది. | 4 నతల్లి! జల్లాగేఎన్మ ఎత్తుకు ఊతం లే,, అని ఆవి. ఆ బిడ్డ సం బళ్ళకి తీసుకొని ఒళ్ళం పూర్టు సేrcది. అప్పడే చీ: టీ చ00 చమ) # 10 శుంగుల పి: గు"తో అలంక toచుకోటోఁది. ముబాలు వెలుగును సే! భtex మం' టపా కాక పిలతు న్నై: ఆరంక్ థా ఉన్న పక్ష శాల సన్నీ గటి), పోగు చేస్తే, D. ళ్ళీ 8.శ్వంలో”కి పడలు చు న్నా ! ఆ టు " 1 తూటా" జా 5s మయిపోతున్నై, ఇ తొట్లో చిట్టి గాడం బిదీ పొః శ్రీ పొట్లా) *లకుచ్చీ నెమ్మది గా ఆవిడ దగ్గర పెట్టాడు బీపి హా'!్ళకు దీప : ళి పొట్లాలేమ* బులూ, #కల్ ఫవ్వొత్తు కాగా, టపొrchటం, తం ఓటి) స్మా! తెగ తాడిచెట్టు గులక శీల పోగు చేసి, మీ బొగ్గ దీసి, గుడ్డపోసి కొట్లంకించి చె ట్టి 3 రాసి, + టి 8 వ " we. గుడ్డిలు కిందదీరి, మధ్యప ఆ పొట్లు పెట్టి, నిప్పలుపోసి బాగా 11మీ జి , ఊరు పోక దాన్ని తిప్పడు ప్రారంభిస్తారు. చటచటనునీ పేలుత ఏప్వలు వర్ష కురు jవి. ఆ రవ్వల భవాహ7లో మావిడిపో 20వ ఆ పిల్లల ఆనందానికి

- జంతుండదు