పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

చీ పో వళి t పోయాను ఆన్న సారం దిగి కొద్దీ ఆ పొకడికి పొణం తెప్పిడిలీ స్మదిగా మెళుకువ వచ్చింది. | ఒక ముసలాయన!_ ఈ వెధవను తీసుకువచ్చి బల్ల మీద పడy బెట్టిం దోమటీ” పావని!" ఓకానీక:- వీడెల్లా వచ్చాడిక్కడికీ ఒక చిన్న పిల్ల: మన టీ పందర పడిపోతే అత్తయ్య తను y్చంది. “నిక:_ మ.3గుని చతి నెరవనీ ఓటుకోవడ మే * ఫోన పని వాళ్ళ చేతికిస్తే నోట్లో పొయ్యగూ? ఆ గున; .. ఈవిడ గారికి ఈ పెవ మేమిటి? | ఫు* పోత్తమ్మ ఈ జఓలన్నీ భీం మేలే, ఆ కజ్ఞ నొడు కళ్ళు ఏ ఓస కికి ఆమె ఊ .7 కుదుట పడ్డాయి . చల్లని గాలీల సంతోషం * మే *వామం తా భరిం చింది. 64 జct * ఇరంతా ఆగు" అని ఆగి స్నె వాడి చేతికి చ్చింది. + ఇంక వీణ్ణి బలపించు. చీకింది.” 4.నీ ఓ రేమిటా వెసవా! ఎవగ బ ్బ ఇవీ.tv * వేం ముప్పళ్ళ మండి " పేరు చిట్టి గాడు. భోం చేపీ నే కడుక్కొని వచ్చిన ఇంటి యజమాని, ఓ దాడి చేగుm 8)డు కాసులు పెట్టి పంపించి వే Chండి ఎరై బి ఇంటివి చుసే ముకి ఆడW్వతీ కూడాను » ఆన్నోడు, ఇద:* జరిగి ఏడాపదం?, మళ్ళీ దీపావళి పండుగ వచ్చింది. *ను చీటీ గాడిని తన గదిలోనికి తీసుకు ఔళ్ళి వాడి చేతులో రహాస్యంగా