పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

సా #c: వాగు ఆఇలజీ దిగిరి నిలు నున్న ప్ప 45 న )చీ, ఆ ఇంటి 3 పోసపోషి, ఓటు దు ఆ జగ్పాయివైపు తి* :ష్టితో చూస్తూ వుంది. ఆవిడికి ఆగిపై ్యయి కళ్లు. చిన్న సం// సౌక ర్యం వx & టురిన్న ముషాల టడు చ :* పో, సా,గ్య మెగగ ధరయోగం సంభవించి పేమ **సు గు: లీH, ఏ -నీనీ.. ) వై గన్యం +వయి , ఆలf 5) ను #A ! Mrs. 1 ' నది ” ..! మోత',5%. A +21.1 గేయక 105 13 : 1 ఏ Y+% 16 MM " వెరుగు, 1్న “భాగ్యు 71 భిటిషన్ ఇళ్ల నా. గు?' హHe w»\ వెళ్లి ", T. డీ గు'; } గ్యా : పెళ్లి కా, సె "సు" (గాం ; % పెళ్లి •', '; } $ 4 క స • • 4 () గా తో ఓ టీ2!3 1 y" క స.?: హో , : ఎ... "దే ? – మికు ఎr.కూ గు) : " " . “ 1 1 : 31, 4, 7 జ: 4 పిఁ గ చెబు' 4 :: వీ ' త: 34f" ఒr' పై ' , 91 క్వి ళ »n w/4 46 / ( 3 గీతి 27,' S' 2 +5'. భౌ మీద సుపూ సొJ FA-3 వి ఎను }^ * **** - *~* దూ . '. Y oగు % 'దు** **', సి . ......... ** ** 11 .. , నీ ! *టీ 5.. 4 న ప ట • • ఏపుతూ 1 పవై - ఓ - మే ' సి 3 ,44, 7* ' .సు ', 'M: • er 1 A In

| | | v ' ', ' ? )", గ 1 ,1్య ' . ఎ) గా పిక: * కి + 4 + 7 కి - చేరి »r, # * - * * "17, tv '1 1 1 డి" hr. 4 పహిణి : . ఏ రాగా. వాళ్ళ ' ది గ పి.కి ఎక! -%, పిస్ట్ csg-cv : 144 ఓ, పె ~ * చుక్' వే , మొ" - గోపొలవిగ్ర