పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

18 రా గ = U 3 1.స్కొ బాగా పేలండీ! జుర్య! పొడి ఫిరంగీలాగా వుండాలి. మా ఆయి పంకజ్ ఉనుకోండి?? ఆ వీచింగా జన్ముగబి గాడు కాని trళ్ళకి చు ఓ Vడానికి **క్స్తే పే? కుజ, తుస్సుమ | ఓషో (M s; ఆ కe' is ణీ ఏ కోశాడి 1'డి , పొన్ను :-- ఇం?! ఔ, అడm J* తినలేక, ఆ ఫర్పనారు వాళ్ళY't 4 -'A' *** , ఎక్కడికి *.* గం.ఓ / 3 0 వచ్చాడు S' , | Wను A #1 Y«» ఆు 2.3"..కోడి పో !్కంటూ వచీ: ఎ క్ళు ' వ నీ లీ'. ఆ సా వి6436\/చీ బండి 1, ధల్న గి, ఆ కుంగా( 21 స్సు " లో "re 51AuTa yళ ఒకే ఓసముండని బrడు. ఆ ఇంటి పి-2, స ఇపి ? ||), మొగపిల్లల వీ; 1'చి, బాణ సలం 24ఏ - *45 1 భీ రూపొ గుద్*కా Hit So, పిల్ల ఆ కిల కి” ex} పెళ" నవ్య, గుగంగర్ల కళ్ళు లేని 20సలను “ A .0 1 cm(16th," * * { పేగి Sex}^ఖ చూడ ** 18న కక్కిన బీజాళ్ళ"ల"; వెళ్లిళ్) ...1 m్య: డీ! ఆఫ్ ఇn,744}} ? ఆడిగి ,చ్పు**: ఓ స్మో గ భ - చీ పో రేసీx పN2 S'PA ఉన్ని మతాలు- ఇచ్చుకొని కా!*, ఓ ను సూటి n చూస్తూనే నీతిని చున్నా.*, *ని ఓకే * * - 13 డుకాక | వాకిళ్లు +గ్కు * * * * % "శc3A. IN * 3 • సాగి (7యి. నన్న * *( 1••గో , క సం 15శ్కు { t * * * 1941 మ 10వ - 1 • • , *. FT 11 గ 1 మిద పడి; ఫుడెల్లా సబ్బుపీ జిల మిస్ ఓడి: hూ 1్య పలు శn “1 కిలో '.ది .కికి పొగుడి శ, డీ vు కూడ ** చి