పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

దీపావళి కటికి నీటి దీపాలు, :ల 4 HYశంలో 74శ జాలు కారు చక డనం 1్వతే ముత్యాల బేలగవు . _H10.ళులమిది చీ పోలు. వాకీ సుందర మొగ్గ బొబ్బో నీ చెట్లమాడు ఆ 10 రించి. చీx. ఆళ ఉపొr, ఇళ్ళల్లో దీపాEx. గుళ్ళేలో దీపాలు రంగు గంగు మతాల, వినే శాసం చు, స్వ ద్మీ బాణాస) సులు ఓహ కాల ఫిరంగి మోతీలు చిచ్చుబుడ్లు తూటాల. తారాజువ్వణం ఉపొందం 4 గ వెలగపచగ ను. ( నోట్లో వే- స్పెకొని, ఆ దీపోలవెళల్లో మె5 ఓక ళ్ళతో నిలచున్న ఆ పు గ* *2'!"#ం ఉజన లేగు, | శారు:47 ( PT rూ , fఒక గ చింపిరిగాటుతో అల్యూమి నీ:గు సు 1- Xe కో, నీ పేరు N Y :సిన ఏ.టిగంగ వెలుగులో ఆ వుచ్చు) * బొ" fచి వినునో' చూసి ఓ + ఇ టు 12కి బాణాసంచాలు ఆతనికీ+2 లే సో, thంతగా ఎంచుని నేను ఒక్క తె.కు ఓహrt 20 'Tని, పిఒ *ని, ఎ J ఔ ఆగి పు - T, ఆ 4:రవి గాడి చేతి పి ఓ 5 tt S* * ** '0' 7 "సం $ లు ఓ.* ** *సీ చ లీగు, న్నీ : చీ ..శ 64 1 టపొrd్కమ్మి సా బు .