పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

3 ««నూ ! ఇఁగ్లీ షభార్యతో చరం చేయడానికి తగినధనం లేదు. సంపాదించే మార్గాలూ లేవు ” | 4,ఓం నెరివాడా! మేము భారతీ ఊ్య స్త్రీల మవుతు న్నా సరం నీలో ఐక్యనుయిపోయే మేరీ నీకు ఏలా అందం చేస్తుందో చూస్తూ ఉండు. ఆమెకు పొలంకు మూడు వేల పౌను రాబడివచ్చే ఆ స్త్రీ ఉంది, ఆచే ఆమె స్వంతం, తళ్కిన ఆ స్త్రీ తనకు అక్కరలేదంటు.సట !» | « సం సాలగు జీరూపా #క్కలు మాత్రి మే తెచ్చుకోగలను. ఆమె సౌలకు వల భైవేలరూపొంగలు తెస్తే ఏలాగు * దగ్నిగునకు వివాహధర్మమా నూరీ !! ! 4. ఓ రిపోడా! పేమ పధానం, ఉసం కాదు. నువ్వు అహింసా చరణము చే ఆడమే పది వేల ఇగ్ని శతాబ్దానం ఏది 'కోచుకోన్న ధనం మేపు మాకు ఎన్ని రకాలుగా తిరిగి ఇవ్వా!” వి శ్వేశ్వని హేవ, మహాస్య పై “క మోహవ 2014 ఉంగరం వతులు, గ ప పలకడనుండి, ఓ) మను ఈ గుర స్వరూపంతో చూరగొనియుఁ - ఆమె 288* జున ఏర్మా" చెక్కిన శ్రీలక ఆ నిపపీసపజీకి, పది వేల పూవులతో ఫజించినాడు విశ్వేశ్వరుడు, అందాల పుణికి పుచ్పుకున్న చీర ఖరీదుక లః) F 2 తెచ్చి, ఆ మీన ధరింజేసి ఆమెకడ మోడీ గిలాడు. ఆశని = క లోని పూజ +: స్యూ వర్ణాజలా, జులిమివేసినది. 1.నీ పొన్టవమూర్తిశ్వానికి తాగు, వీ గ్లగాలికా ఔ్యనికి "దు, నీ పొనూ చ్ఛ శరీరకాంతికి గు, నీ ఆంగ్లను జాకిత్వానికి కాదు, నీ | అజ.