పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మా [ {

  • ఆ కృత్యమూర్తిగడ r*కము 2 ప నిన్ను చూసినప్పుడే, సో మస్సు, m ణ పరా నీకు 10జలి మంచో సౌర గీతం ఇ• !”

..ఇ% నిజన మేరీ కాలిగా! జా దివ్య రాజీ ! ఆంగ్ల భయంవత ఈ వీళ్లి "మించడ) wరి ధనం rళ! నేనిది 60కస్వప్నం ఆస కుంట్ను ను." | 441 రాజు ! * పొచ్యవతీ ! నీ ళ వ నీన్ని రw వగల పానకాదు మేరీ : గత ! హేళ ! ఈ చరకు ఆ దేశ ణ్నీ, ఈ బోధన రాత శాల్ని ఆశ గు...ఆ రూ !” ఆ తాతి) బళాలో * కరెక్టు పగండాలో ఉడకి కుర్చీ మీద కూ')" : హూ ఓ Aడ), (గువుగా ఉన్న ఓ 20 మేరీ కడు పు చుట్టూ, : *ssa. Yు కేతి " . ! ! ' బుజ మావ మేక తల వాల్నీ , రూటు ఎ3 4 కు వచ్చి, ఆమె పాల: 2 1 పే మికు ఆ వె! జిల్లా *

  • ట్టు టు' నుంచో ఓ వ్యాసంగము మోవన వ్యం చేస్తుండ : శ్ళు :

4గు : బో రిస్తూ ఉండగా, + హృదయం కోర్కె ఈడేంది ?' బిడ్డ = {}} * బూ* వాళ్ళిద్దరి తలమీదా, రెండు చేతులు కేసింది...... ఈ వార్త విని నెల్లీ భూమిమీద ఫట్ ఫట్టని చర్చ వునూ ఉండగా *(పొజాలతో గబగబ, ధడధక, జతివం గా బాదింది. .: *ను ఒప్పకో+, ఈ వ్యవహారాన్ని పళ్ళతో గోళ్ళతో పీకి చీల్చి ఇదిచాడు అసం. ఈ సంయోగం కానివ్వస, మేక . wళ్లీ 26నుకు ఉత్తరం