పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేష ము ద్వేషము జనకుంటూ 1 wడు వాళ్ళచ్చిన సత్కారమూ ఆ గ్యమూ భగ్గ జాతీత 2 1 C. f శ్వేశ్వర రావు #ల్లి వాళ్లు ఎంతో మతో వ్యవహరించారు. విశ్వేశ్వర రావు ఆల్లి వాళ్ళ • హృదయాని *ద్దు కంది. ఆమె సత్సంగంలో చేరడంవల్ల తన ఫ్వూచార పరాయణత్వా దుల్ బాగు పవితో భూసలలో మగురునికే సమ్పంచిన ను షి. వర్వ భజునా, ధ్యానమలలో భగవంతుని అర్చించే భక్తు గా. ఆమెకు ఈ ఆంగ్ల ప్రీ” తన ఇంటికి రావడం పరిమసంతోష మైనవి ఆమెను ఆ ఆంగ్ల వః తో : మూహపు శృదయసూరి పేమించినది | మేడ్ బంపిల్ ఆమెతో విశ్వేశ్వర్టను దిగ్గంచుని, జగడం భాఔగిరిక గణం చేస్తుండగా, వీ శ్వ్వేరగావు ద్యొచర్చి 87 4 434 #* సు.. ! శ్వేశ్వో) జై : పాలు ఆ ని సహజ • మ పా టుడే, wడు ఎల్ల 1్పడూ ఏదో *0*, హీ; జడేe కు నేనే , ఇది ఇంకో ఎన్నో తెను" 0ది. తాను బాగతీ & జీవనంలోని ఒదు * ఘటా. దళ్ళి) చివచి, ఆమెకు చూపి ంది. చిన్న నాటి ఫ్కోగల , రెండు ఆమె నడిగి తీసుకు 9 దాచుకుంది. ఆ నీ బతికూ7, 99 :విభh »లతో ఆతని వివి' భల ఉ చిలించు 1్నది ఆ బొస్మ ** 3rd v•పీ 'ద లేదు. ఆంధ', గోళి ల రాశీ భు భువ వేశ్వ" పు చే గుకు - 1 థు 5 •్వరసలో విశ్వేగండం తొనే చీత. చివ .. 3X | థ థ ము* *ను చి9 మనం ఆంగ్ల స్త్రీ మండలా ఓ చూపించాడు. వాళ్లు ఆ బొమ్మను చూచి భ కు వీడి పోయారు. వాళ్ళు ఆతీని హృద రుంలో ఎం1 *2 స, ఎతికోసమా, ఎంత హింస, కూడు? టుటోని పేరుకుపోయిందో, చూసి గజ గజ లాడారు. మేరి టెంపిక Vళ్ళవెంట