పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

H రా గ మో శ్రీ శ్రీ ఆమె మాటe'లోని నిగ్మత్వమూ ఆమెకళ్ళలోని విశ్చలత్యమూ, ఆమె దరహాసంలోని faణామగుత్వమూ, అతనికి సిగ్గుపుట్టి పో.. " | క్షమించండి నూగ్గ రెట్టు గారూ! కాని ఆవేళ చేత ఆ కూటలు మీ ఏషి హృక.75 మా వారు సంపూర్ణ గణ గా ద్యోతక ము అయ్యింది. అహింసవల్ల లోకంలో, రాతి ఆవరిస్తుందని అనుకోవడం శుద్ధ నౌ అని " నమ్మ10, అహింసా ఈ క్వార్షమూ, దాని తగిమూ, జామ ఆ కేమామూహృకయానికి తిట్టలేదు. ద్వంగ్వొశీకకు డైన భగవంతునికి ద్వంద్వాల ఉండుటారని 'Cడూ నమ్మాంగ దా! అంటళం గం భగవం తడు అహింహ స్వరూపుడు పొనించడం ఏమిటి? | అడగ్య! భగవంతుడు గ్వ్య శీనుగ , శ్రీ సంహ్మాజీ కూ - చి పేగి. ఫీచ డ్రి: పోడూ, భగవ' గు నీలో స్పషాన నాడూ జ: హెడు జిద్దుడు సౌ: కుకు పో పదచంలో ఉన్న వాడు | ఏపంచంలో ఉన్నో వాళ్ళకు గ్వ 7 #* ఒక టీ నీది ఓ 4 చెడు గు. వి. గును"చీ చీ టీ బాధ. ఆ వీ A ?గె^ . శ్వాం ను, విశ్వేశ్వోగ " వు గారూ!...” ||.ఈ శిగలన్నీ విన్నా * కు వ్వవీస్తుంది. అందులో మా కేదాంతాలలో* ప • గిని మీరు ఎలా తెల సుకోగలడు?" || ఇదర దా! - t( ఓగు 7: భూ ములు, ఎగవు చేసి దున్ని తే, ఏలాంటి పంట వేసినా, ఆగ్భుతం - Acడవళి శ్యా?” ఆళ భుంచి వి శ్వేశ్వర గోవు ని పిసికి చక్కా- పో గూడు ళ్ళను తీసి వాళ్ళతో ఆంధ; ళం ఉంఖాతిరిగి, తన ఊకూడా ని వెళ్ళి గాడు విశ్వేశ్వరడం.