పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

K8 రా గ మాలిక “ఏమి చేశారు మాక! ఆడు మరి కొస (పంకో మండిపోయాం , మీరు వాడిదారిని వాళ్లేపోనీ గాంధీ అంత పోడు చేxలేని పిచ్చిపిచ్చి పనులు, చేంబోయి, పీక లమీద రు తెచ్చుకుంటారు, గుధుర లచి దశ పొగించుకుంటూ వాసు వెన్న పట్టణం చేరు కుజ్నరు జక్కడ మైలాపూరు క పొల్వేల దాన్ని చూచా. ఆ దేవా ఆశంలో వీళ్ళేశ్వగ రావు కీళ్లకు ఎగో-> ఇచ్చాడు. నెల్లీ మేరీ: నూ! భరిసోపంగా " ఫ్వు స్వంది. ఆ గుస్వ విశ్వేశ్వర రావు చూచాడు, దానిభానవరూ గ్రహించాడు. మః స్సు లో ఈ X 2*7 డు. విశ్వేశ్వగ రావును చూడ * * "మేరి గుండె కొట్టుకుంది. నగ రేకు ఆనందంతో విశ్వేశ్వరరావును బహూకరించి, తమతోరహ్మాని ఆహ్వానించింది. ఆ గుడి చూస్తున్నంత సేపూ, విశ్వేశ్వగ రావుకూ మాగ బెట్టుకు భార తీయ జీవితాన్ని గురించి పదోపవాదాలు పెరి గారు | భారతీయులు ఉండ వ ఆత్మ ? చేసి శు దీవిం అలవాటు చేను కోక పోతే ఈ ఉత్కృ7 480*, సళీచి ఊగుంది Wని మార లౌటు. ఈ హీన స్థితికి కాగని ఆంగ్లేయ * ఆన్ని దేశాన్ని పీల్చిపిప్పి చేస్తే ఈలా( టి జీవితం #మకు వచ్చిం‘నీ, “తిని 'వాడి | అణు రచి, దిగ, kth, Wన మెలగా హోబలుకు వెళ్ళారు. ఆందరూ తమ గగులక గనులంమాగజేందకు పోయారు. హోటలహాతో మాఢ టూ వీ శ్వేశ్వర రాపూ వాదించుకుంటూ కూచు = 36

  • ర (గూ దేశ కేసు ను విజం గా * *పొరై తే ఆం: కజకీ లండనులో భారత్ కు సంఫూర్జ స్వగోప్య సమితి మారంభించి పని

. . .