పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము .నీ పూట వీవనీకంగా వున్నాయి నెల్లీ ! «£ స్న జీను జY+ త గా భ'శీf. ( నేం, ఒకటి తే నవ్వు ఇది వగ 'కి, ఎంగి యువ 1లతోనే జాx+ 1 1 మాం పర గా గడి పొవు. ఓ గ్ని పే, సు? F సంలో వు. అల్లాగే, ఈ విశ్వర రావు | | | | 8 .. నెల్లీ ! నీకు ఈ జన్మలో గోళాకోళఁగుణ2 పోయేది ఎవడి ? 58 వాళ్ళ? * *హరారే an* * Yు చేసుకున్నారు.

  • శ్రీ సో మేడీ ఓటరీ గా గునుకొని, 44 మీ ! నవ్వు మాక్లీతో ఏమి మా ది నాకు తెలీ * జే 5 కి పో యి 1, 4 + ఊహించుకో లే పో శ్రీగుషా : tr ఆ జగనక ఎr:* fiడా లేని వా" , దినో, ఓ* *ధం #*ంచి - పో 35 శీను : " ", ఓ! ఫరుపు బంధం fr: #tor నువ్వు కోటి --- ఓ పకోని . నా : పన్నా ఒప్పి ; గే 1 »» +: శివ మn ** ఇడి ఏ

“స <ఖ కు నీ సల! ఇగ ు గుచ్చింది. నెల్లీ ! స ఫ్వు కాదూ కూడగా వాదిసాస జంట వూ? ఆ తే నీ వాదన నీకే అప్పజె ద్సీ ఆనం, సాధారణ పౌషrter, జతినే డాను నాకు అభ్యంతర : *దు గానీ, ఈి న మీన కళలక్ష గాం, స్త్రీ ఇ7:5354, 37 fఏ rebm, భగ { / ' '; .గంలో, #vశిసు* * * ఎ.) సతీమూ *chటాడ"నీ = ఖజీవా:స, జంగే ఉంటుం'లో. ఆక్'30 డా జీనొక రహస్యం పూర్తీ కో స 1:1్న ను అది ఏవి టీ ఏమేం : శ్వేశ్వరరావు 2జీ - దేశి భక్తి ఆూ నీ అనుకో", "తి సహగ 16 కిలరా ? • స్నోడు, మోత్ము : ఆశ 3,97, ఆ యువకుడికి మనం, జహీం సాగుతో వ4 ఓ.. ఇన్వాలీ ఆ "నేను మాస్టీ చేప్ప తే, ఆమె ఎంతోసం $: నూతో *హశాస్ ఆన్న ది. ఆది ఈ నాటి సంగతి నీకు తృపి జయిందా? | ఉ .