పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

86 రాగ మాలిక ఏమో...ఆ ఆ భావాx! వీళ్లు సైగన తీయ్యని పొటలతో మోహం ", తమసుందరం పడ వేనుని, రక్తం పీల్చే గీకు”కినీ వతలా? ఆ మే? ఏమి ఆమె ఆదం, ...ఎగుకు వాళ్ళని తిను , 6. ఓయి వ్వె సెగ పు విశ్వేశ్వగ గావూ! నవ్వు వ వాజహవు, నీ అగ్ని చల్లా రింది! మీ హృగు చచ్చింది. నీ అభిమానం ఆధోగతీపోలిం వీడే ధt. కుళ్ళిపోయింది. లే... ఏడ, నెత్తీ నోరూ బాదం కానీ, wజు » #44) చుకొని, వంట చేయ్యి, ఆర్మూ, చచ్చ ! ” 1, మేరీ చిన్న ఫోటో బాగా తీఓ- ఏమి డి 44 గా దరికి స్తు న్నా ను ఆ విశ్వేశ్వర రావు బొక్క ను! • ఆ: నెల్లీ మేరీ పలక రిఁచిది. జరంలో వడుగ నాల() చసు గా గు. 4* ముల ఇళకు గుహాభననే చూvగు. మండపం చూశారు. #హ్నికులం చూశారు. మేల గోపులు భరళీ !!భోగి. మీజాకీ గు2'సుండే లోనిమండపంలోని oxలని సంద ళ్ళిచేశా రు. AA AA సృశ్య మూర్తి. "గ దేవి విగ్రహం ¥డకు వచ్చాడు. ఆ గిగహంయొక్క చితిం ఓటి. వి శ్వేగ+వు. చక్కని *ఖాచితంగా, తన సే!" పుస్తకంలో పొనుకోని * * . ఆ రేఖాచిక చాలా ఆంగంగా చికి?చి భక. ..ఆ చిత్రం అందుతోబాటు లోనూ ఈ వీxహచ సే గాక రాగా ఆ నీకి తే, కుం డా సీసం తీసిన జకని రూపం, చూస్తును నెల్లీ ?" అన్నది మీరే. ఇల్లీ దీక్ష చY :వ్వింది. ఓకి వంగ నీ ! # 5గిగ దాగక 6 నద్దు, థిస్ ఫిష్టులలో, భోరి తీయం అంటే, పేమించడం చేరుకున్నా వేమిటి?” అన్న డి.