పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

a ఈ 10 పో? ఈ కe'ను“, ఈ చ x ", ఈ w+9 1నులూ, 4+ కూV 1, ఈ గీలు -, ఈ 'మేరీ, 1 కి కూడా శ్రీ హరించు ఈ ఇళీ). " జ. నీతి గ్ళు వి. స • వ • ఏ నే 14 1 సూర్య గము. 18 ఏ "పు2 . 4 , ఎలక బోసగా, ఓ కు పొra. సష్టి 0 3.డు బల్ల . * - - - ... ... ... నా నో + : పక తస 30 పీరికి 4 న న "11"? సొళ్ళ బాధ పె ఇదేక పోయి గా డు. వాళ్ల " ఆం* పీవ నే ఈ 2 మీ మీ #? నా గీ5 కుడి FAA Wజ్నుడు. ఒళ్ళు ఈ ఏడడు కూడా!) దk? 'TV ** నూ, #)' మూ, ఆనా'}; మ స రచ్ గా , ఏ-6 వ స్పే స" k66 ఉదా: 1. { "? ఓ, ఏs rg కవ? idio వేసే; 4) 41 దేశీ ఉద్యలో గొఠం కతో ఈ బుగు చెబు.¥oఓ, ఏ మమతో '1 కో, mడ సతో 1. తో, విశ్నడు కి బుళ్లు. .. ... <%, శ్రీ శ్రీ సరిగి 24 వియో) ఒక "లు. జల్లుసనిపిస్తు; t9* జూన్ *" , "ఓ వికws : -): 14మధు ) గా వర్ణిస్తూ,

" సాక్షి బస్వగ్యో .; Br , దీపక్ భ్ళు మంచి మాట నిజం. ఆ * * * * * *7t'}} } # ఓక చీ: శిల్ప'లా ఆధిపోయిన * 4°/1, "ని... " వె. : ... 5 చ్చి.., మేక ... A t: * ??జా • :కాదా చేతులో వేస..... నిన్నే శివునిలా నిలబడ్డాపు పొర్వతి¥న సూ ఓ శ్వేశ్వ' ? ఆ: వశ్న "హోస్తూ X-{$* ...ఆ మె హృగం తాగరుని • 4,416 7, 14. . .క నిచేసc,..,. కేనీవు :10..., ఒక కు వళీ “ఈ చు" గా... ఈనాడుక లి ని ఫలక్ TEA, ఒళ్ళు జీ.కి, హృ:యం మత్తు . . . ఏ పేr