పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

లో X మా ! శ్రీ 6.! ఫి*! కు ఉనః సre *టపఁ 1 చేశావు, ఈ **#9 ఓక రహస్యం నీతో చేప్పి, 1 సృడ * Trషం ఈ 4 ఈ మిస్ చేసుకుంటానం: 3 జని ఉన్న | గక్క-సహిళ్ళ', ..దీనితో డీ! గాఁచీ mr tహస్యాలా ? కూడ సుగు కాడా f» 1 2.4 v. చి* ఇవ్వ 5వ్వతూ మీ* Foxర ద గకూ1. ఇపొం దని ఆలోచసరి + : న్యగి ( చేయ లేను, ఆది సwat : ! ఆ3 vగ రేటు నొ చూసి 'ది. సవ్వడూ 14:9 * :* ! »» etc.గూ సభ్యతూ “-1-ణం ఆుగు ", i , శ్వగ 17వు arళ్ళీ"గ సెలవు -3: కొని గబుక్క నే నేను శివ | దారి పొడు ను నా మేక క జ్యము • ఆ% నీ ఎదుట వే మ క + (లా * * * * ?. ఇవ్వ' 8 స్మాణ :ల్లని గుప్మె :-- 3 శని గ్వే: 0, 9:టూ జన్మ 1 * * , "-7-14. చిగ, ని హ్ళ సck» ఫ్చ: 3 : • • • ( vగి 4) 17, డే 3: గుగు", Fగుక 0tv ఏదో ఒక భా పరి, ఏదో ఒక క* 7, ఏదో ఓ8 ఆహా గ్రూ' ! .

  • ---* *"....... !! సి భా: ఉ.* ** ' ' '; } - న - 1

సారి", నేన tvగ్య ??f 2-H్యం? *"' 4 1gడA, ఎ, } hు ? !! ** సహా ** సక్వెన్నీ గో - 172 3 F" నే ఆrt ( 11.7 x లో 7 కి !

    • నీ ఈ నీచ 1,"m K ( పద్య ! ! ఇ! )- 63 దేశీ సౌభౌ 17 #1 కే 1 ::: : దేశ ని స సh * సు** , #7 (if - మహ సే సొగ మ; ఈ 11 మూస:మూ, న్వే " Rష్కరి చుసు