పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

D ద్వేషము తేషాగ చూvir * నాకు ఆ కే కే ఓs క నొడు అనే మా' 'T45 మీ భుజంమీద చేయి వేసింది. మే మొ ఏటిమాట)* * * * పి. సrt ?!! ఈపీ, బీన్న కొత్తే ఆ మే చేం అలల్*కి అరుణ వ [te. పోగు 'స వచ్చినవి. ఆమె • క్లw సిగ్గజ +:మివి, | పు*... మా 'నో పొత్న అడుగుతా. నీహృద8 ఫ్యూక నుయిన జవా! బవ్వాలి ప ...... ఓఓ! జాపి *Y 1 న ప్పుడయినా నా అభిపొయా దాచు:13 + : పోగుగువా? మే _ నీబస్ ఒత : కేనీసం ఓ ఆండరు-:## పడతారు. "గసిన జాకి న్న ఊఁ ra & మైనదా? "దా? మా" - ఇదో నీ భక? ఇక నా పానాసన చేసి ఇగు? ఆ వాళ్ళ ఆ' ను ఫె! వారే ! ఏ+ : 37 గోడ-టావు? పోపూజ్యం స్థాపించటం* జు, ఆrs frలు చే-బంలో శ్రీ ఆలా ? హింస తీలో +1 + : MS Pు , ఆంగ్ల జతి** *చని చ్పే వచ్చే 'క' దా' { ecఓKCఓ ఐతో దౌt 3 తే #U !! *4 2M. ఒక జాతి తక్కు, పులు.* *ot మో ? - జాతిక ఔతి | :: ఇండవచ్చు. ఆ నేల హె en 1 గులూ ఉండవచ్చు. అంతే మోతెం చీ- ఒకే N గో '. ఒ! జvie హీమ నది, ఒక జాతి ఎక్క నది, ఆ నే దేవvం కేసు ఈ విశ్మా. సహా ను. ఆ సమ్మే వాళ్లను చూస్తే నాకు సిం పూ నుయిప 2 -:) జని.తిల చిచ్చగఒని.