పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

48 రా గ మా లీ 6 | 2 | 6 | ఊరిని తలుచుకుంటే, ఇంక విషహారిక మెత గ్వేషంతో చూస్తూవుంటారా! యూదుల. ఓ హిట్లడFచం వంటిదా వీరీ ఊ్యవం! | ఆతనిది ఎండచక } ని హ, గజం! మే 5 హృగటు జీతానికి ఇ-గ్లండు లోని తన గరువు న్న గులందరూ పf0 వగు సాన గుహల్లో వాళ్లూ ఆంగ్లోగాంగ్టనం చెందిన వాళ్లు కం: లగ్న జీ++ 3:f %, జర్మనీ కార్డు, జాతం• ఉత్తమ మైనవి. * వొళ్లు న ల కొట్ల స్వళ మే నిర్మలమై, సొ.10TV కుంకుమ వర్ణా పోపరించిన,జనళ్ల హి కుంటా , ఉన్న దేహాలూ, దేవతలవీ మరినరివి? గుణగణాలతో ఆంగ్లో! గు జూతి ఉన్న ఈ పథాలలో ? ఆజూతి జాబట్టాలాడరు. ఆర్యాయాలు చే 11. వారి గధీ54, రాజశ్రీని, క్షీx , చు సర్వకళలడుందూ ఆరి తేరిన తనను, సగం ** "సు జురికట్టి ?ల బెట్టిన T-2నీతి. భారతీయులలో ఉన్న అద్భ*త్వ మేమిటి? ఆ వీశ యుగాల నేచీ విచితి " షిగంథాల ఊళ్ళ నింపజేశారు.... జీడా (త విశాగము క విశ్వగు ... Wని వీ:కన్వీ పే కసి ఎరుక బిడ్వంతో జి తులతూగగల సో... వీచీ # # విదితమైన శిల్పం 0ది. ఆ ని ర్మాణం వున్నది. ఈ నూలో మా 'లోకి పోతే ఊఁకూదీ అరేయొక్క గొప్ప నిమి?? పైగా గీక్సుశ్నిండో గేమక చీకి 410తో హోరిక, గాని, ను, రోమక , Tధిక ని గాలతో ఈ ఆట క ల లు తYA గలవా!...... | పైగా వీళ్లు రలగుల పుళ్లు: లాను జాతు గై నే జేమి? ??గ్ బాగుతే *మి, యూగులజుతుబవాళ్లయి తే నేమి? మా *గ్లయి తే *మిటt raగు వాళ్లకన్న ఎక్కవ కాదూ? గంగు కాళ్లు ! గో: కన్న కొంచెస్ 80.... 16 మేరీ సీఆFచవల !క పెన్నీ రాసాను, ఏమిటీ ఒక ఆలోచ? నీ నీలి qలో కొన్ని వందల ఆలో చనటి సళ్లుతిరిగి పోయినవి. కెవ్వు