పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము స్నీ గ2, ఓ క్తను 200,గ, ఆమె శరీరమే కనబడుతోంది. ఈ కేళ్లతో ఆమెను అంటుకొ. ఆమె ఎంతమాగ్గవం గా వుంటుందో.!» సీసీ ఉప కు వెనక్కి తిరిగి చూసింది. ఓ శ్వ్వేర రావు దూరంగా *రపు గోడఁగ్గర నీలవ/\డి, వాళ్ళసంభాషణలీంటూ తెల్ల వాళ్ల మీద గ్వేషం, ఓ నిమసం మాగం మరచిపోయి భారతీ ళ ళ స గల హృదయంతో ఆధీనటి స్తున్న * { లలోని ఫూజ్య భావానికి సంభ మించి జోయాడు. మేరీవం ఈ దే! దీక్షతో చూస్తు "్నడు, అప్పడాతిని మోహ* ఆశ్చర్యానంద వర్ణాలు. తప్ప, ద్వేష వే పగ్లం ఏమి గోచ రించడం లేదు. ఒక చిరునవ్వు ఒక చిన్న వీఘంలోని చీ1 Twరు ములో !! తల మంటున్నది ఆ సమయంలో ఆత్న రీచూసింది. | పెద్ద ఫుల, #చుపామో, పీచ మో, ఆ ఆసకోని భిచారం జగ్గ ఆ శాకి కూడా ఆలానికి తెలి గుడుంబా డే, ఆశ్నీ ఆవరి-చిన ఆది జోక్య ను చూచి ఆశ్చర్య హృద #రైనది. ఆ క్షణంలో ఉన్న పుడి గఁ భీక శాఖామంచిగు డైవ జతే నీ రూపం. ఆరిన్ని ఆమెకు దివ్యుణి " క న శర్చింది. సుతునక్క యొక, ఆ పా* చాలకు విశ్వేశ్వర స్ళా" రుణ, ఈ స్ఫుటంగా ద్యొ',క వం: ఆ సి! పడు గుడి లేదు. హిందూ ఉto లేదు. ఇంగ్లండు లేదు. కాల ధాటిగా 15 యొడ మెనుమల ఆవహించిన యువతి ఆ 'మీ. దూరదూరాన ఆ మహా శీర్ష: స్థలో గొవ్యుడయిన పురుష మురీ జడు. ఆమె బుద్ధి వండి జాతీ #లు పటfట ని !ండ.కు జరి కూలి పడిపోయినవి. ఇంతకముందే ఎ4 కర్కశం* శ్రీశ్రీ పోరు! ఎవరిత స, ఎ.ఐదు *నీ కిటతదc? ఈ దేశంలోని యువకులం", "తెల్ల వాళ్లని చూసీ బ్రిటిషు