పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము జిటర్ళు దాటిన ఆ ముసలి వారు, బోసినవ్వు చిన్నవి-- పున్న వాసు. దివ్యను 8వ ళvకాంతుతో “5 న ను గము ను చేజిల్లే పోడు, జన పూర్ణ మయి, స్పన మే 1, పే)ను ను సొ4 నిండిన పొm క ఓగి ఆ « సేనానదాను వాళ్ళ కళ్ళకు ఆపర యేను దేవు డు లాగ K: వడ్డాడు. "వాళ్ళ బాటులో ఇ" వై ఒక్క ఏళ్లు నిండిన , మే "ఒసిల్' అని ఓ ఉమా 200 ఫుంది. ఆ అమ్మా బం గారు ఆందం పి, బం గట్టు వీల పైన నీలికళ్ళు, పశువం పండించుకొన్న స్నిగ్ధ ఏయిన ఈత్త మత్ ఒంతంలా వున్నా ఒళ్ళు. ఆమె ఆ0జూలో హిమ 1 ఉలుకల కరిగిపోతూ వుండేవి. ఆమె దవుల్లో కశ్మీరకునుపువర్ణం జీరాలు సాగేది. సన్ని ని పొడుగాటి ముక్కు, F, మో , లాబీ రేకల చపు, ఎప్పుడూ ఇవ్వు గ, జీవి Aహశ్య సౌంజగ్యం ఫః ఫలీం డీ ఫామూ ఆ మె కు దివ్య సౌఁదగ్యం ని వేదన /చ్చీ:వీ. | మేరీ 1్య ఎదుటివాడు సూటాడుతూ వుండగానే అతని భావ గ్రహించేది . B: కే కష రు 5: బా వచ్చి నే దాని గురించి మళ్ళీ తీర్ఘవభిర్జన చేను వీది కాదు. ఏ క్యా రm , • ఆ#చ పొ పథంలో మినుము " హోగ్యత మయితే, ఆ భాగ్యం నిర్వహించుకో ఓ దా! నిదిగిపోయే కా. జఖిల వంచ 14 స. మా ్య కు 7 న స " “ళ్లీ పోనీ ఇష్యు లు మోర్గ్ : 1 1కి 5 roj wతు * దేవు డాయె కు, ఆ0 గువల 'గాంధీ అప్నో డికి చెంది: పో వు: మనుష్యులఁ తా, భగవంతుని ఒక ! న్ను దేనలవంటి వాళ్ళ * ఆ మే * దేశం బొంబా సr th- పుడు, 2 పోయాగా చేస్తు; కుడు, హోe+ భోడి నాటు " 1్న కృg Pvదరు మనష్యురాగి, త వే మోసం చేన గా రాని ఆ రెండు తెలిసినప్పటికీ, 6x కద్దాంతానికి, ఏదో €cచేం