పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మాలిక బ . దింపి దా6. ఓ లో నుంచి కిరికి మొట్ట వేస! దిగిన వారు పది నుండి ఆంగ్ల స్త్రీ". హిందూ వీదిక కళా సౌభాగ్యాన్నీ దర్శించి బాగో పోదామని కిటుక వారందరూ, ఈ శీ 4 కాలంలో బొంబాయి చట్టణంలో ఆనం గుపి, ఆందకు ఉన్న గ కుటుంబాకు చె)న హారే!, బొదువుకున్న వాళ్ళు. ఇరవై ఏండ్ల దగ్గర నుంచి, ముప్పై ఏండ్లవ కు వున్న విలాసవతులు! వాళ్ళు పెండ్లిండు చేపి వడతి స్వాతంత్ర్యానికి భంగకరమని వూగ్లం గా నమ్మిన పూవుబోడులనీ, ఈ జట్టుకు పోయారు గొలు మా రెు పని వాస్; మా పై ఏండ్ల పడుచు! పదం చం** K? ఆ చ మే 1) పిందూ దేశ గని ఆమె నమ్మ 10 హిమా, 6 గం, పొలీగ్ , #*4.8%, జవహర్, అజంతా వీ9 అన్నీ (టికీ నీ మాణ్యి , 'Tcశ్రీను వర్మకు - ఇ ల , పదంగానికి ఒక దిగాన్నీ , రుకి మిణీ చేటు) ని ఆమె పొనష.. బొంబాయి నుంచి తిన్న గ 85 గా) తూనికి వెళ్ళి వా: *«ధీ గారి లకోమా నికి చేరుకు రాగు, పది హేను రోజు "* ఆమం, ఆమె హనులందరితోపాటు పో రన సమయం: కి పొర కు వెళ్ళుతూ, ఆద్వడు గాంధీ మహాత్మునితో సత్యాగహం, ప్రేమ, సంతాన గోం మూసుకు, బొపంచ యుద్ధం, భారత జాతీ 7తే, భగవద్గీ', 'మీ ' లైన్ వినే గాలను గురించీ ఆ ఆ ఆ ఫుషుని ఆభిపోగలం. చూ: గొంూ, రాల Rడిపోను (. వృధార వీగ్య”ను గు30ది తెనుగు ప్నా రు. మగ పొడి, నల్యా, వ్యి.నుదిగం మొ3 లేవ, 6 కే ఫ* తీగ, యాతలు పొగించి, ఆ తెల్ల స్త్రీలు గాంధీ పోగ్మం వహిస్తే శ్వాస ఆర్థం చేసుకొనేందుకు ఇక 10 చేశారు. అక్కడున్న ఆ 25 హీనం Fధాలూ, ఆ ఆమె వాసులూ, ఇతర గాంధీ • షు; లూ, పొ ళ్ళ కు చూపించిన గౌరవం, మర్యాద కాళ్ళ హృదయాలను నింపజేశాయి. "