పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము | wరని జనమట *, నీ పో ఆన rషానికి విరి6 గుడు కనళడటంలేదు. ఏం చేయాలో AP3నికీ తోడం లేదు. కనబోటివారిని పదిమందిని లేపి, ఒకే సారీ లేదా మనుకున్నాడు. నడవ బడే వారూ లేరు, నడిపే మొన "గాడూ లేడు. పదిమందిలోనూ తనకున్న భావాగట్టిగా మాడ టానికి వీలు లేదు. తెల్ల వాళ్ల బావిస్వ- చారానికి గాంధిమహాత్ముడు ప్రధాన వ్యాసం వంటివా డy "్నడు. ఇలాంటి ఇము ము నీవల విశ్వేశ్వరరావు, ఒక ఓ నీగపగుణ వుంది. శిల్పము వ్నో, చిరిఖనమ్న , సంగీతిమజ్ను, గబ గబ వెళ్లే ఆడుగు ఖంగున ఆగి పోతుంది. కిందికి తిరిగి వున్న 'పికపు రేఖకు ఒక్క పండం ఒక పై ఫుగా, ఒకళ్పుడు రెండు వైపు?* భరించీ, జతీని మొహాన్ని వెన్నెల చెవి, జీవం కాలపు ధ్యాహ్నంటీ ఆక, జీf 40 మాఘవూర్లీ వాటి నిశి రాతి ఔత ంది. ఎల్లోరాలూ ఆజం తాలూ, చూస్తూ ఆంగ్లీ యు అని ద్వేషించి కలసిన లం, కళిలో మునిగి వృధా ఫుచు ఆ ఓం వాకించుకుంటాడు గాని కళల నుధ్య వతి హింస్మోకి మైన కలల బాగా కనవచ్చని సమా ధానం చేసేకంటూ ఓ క్షిణాదిని వున్న గళ్ళూ గోపులూ, శిలలూ, శి-లూ, విగహాబూ, వితా గాలూ, చేడాలూ, చిత్రలేఖరాలూ, డళ్ళపం చేస్తూ గడుపుతు జ్నాతు జీవితం : శ్వేశ్వర రావు, అ . బొంబాయి కట్టణంలో అలెగ్జాండారి, రేవులో ఏ, ఆండ్, ఓ, f. 2నీ జారి క్లియోపాతా ఆ మే రెడ్డి ఓడ వొడ్డు కువచ్చి చేరింది. పెట్టు